Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Arnout Linckens 020 750 46 00
Mail Arnout Linckens

Effect vernatting op woningen in het Bargerveen

In het Bargerveen worden vernattingsmaatregelen genomen. Deze maatregelen kunnen gevolgen hebben voor de huidige en toekomstige grondwatersituatie in het dorp Weiteveen.                             

De gemeente Emmen heeft ons gevraagd een adequate onderbouwing te leveren van het effect van de vernatting op de woningen. Dit ten behoeve van een zorgvuldige besluitvorming over de aanpak van mogelijke negatieve gevolgen. In de huidige situatie is reeds sprake van hoge grondwaterstanden en wordt door de bewoners van Weiteveen grondwater- en regenwateroverlast ervaren.

Gevolgen vernattingsmaatregelen

Gevreesd wordt dat door de voorgenomen vernattingsmaatregelen in het aangrenzende hoogveengebied, het Bargerveen, de grondwatersituatie zal verslechteren. De gemeente en het waterschap willen voorkomen dat een stijging van de grondwaterstand negatieve gevolgen heeft voor de bewoners van Weiteveen.

Gefaseerde aanpak

We hebben een onderzoeks- en monitoringsplan opgesteld en gefaseerd uitgevoerd om de bodemopbouw en de grondwatersituatie gedetailleerd in beeld te brengen, met name nabij de woningen. 

Grond- en regenwateroverlast

In een deel van Weiteveen is grondwater in de kruipruimtes aanwezig. Die kruipruimtes staan in contact met een onderliggende zandlaag; een zandlaag waarin de grondwaterdruk gaat toenemen door de vernattingsmaatregelen.

Daarnaast wordt aan de rand van het dorp wateroverlast veroorzaakt door afstromend, oppervlakkig hemelwater uit het achterliggende hogere veengebied.

Door middel van een GIS-analyse, waarbij gebruik is gemaakt van de maaiveldhoogte, is in beeld gebracht waar het regenwater zich verzamelt. Hierdoor is bekend bij welke woningen wateroverlast een rol speelt.

Kansrijke maatregelen

Vervolgens hebben we een afweging uitgevoerd van de kansrijke maatregelen om een toename van de (grond)wateroverlast te voorkomen. Kansrijke maatregelen zijn: drainages, kleischerm, greppels en ophogen kruipruimtes.


Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Arnout Linckens Contact

Mail Arnout Linckens  020 750 46 00