Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. C. Gijsbertsen 020 750 46 00
Mail Cedrick Gijsbertsen

Effectstudie peilwijziging Gouderak

In het kader van een voorgenomen peilwijziging voor het peilgebied Middelblok hebben we in opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een effectstudie uitgevoerd.

Invloed op grondwaterstand

In het peilbesluit Stolwijk en Berkenwoude (vastgesteld in september 2011), wordt een peilaanpassing in het peilgebied Middelblok voorgesteld. Het voorstel betreft een verlaging van 6 cm. Hierdoor wordt de grondwaterstand beïnvloed. Wij hebben onderzoek gedaan naar de effecten van de peilveranderingen op de grondwaterstand en de gevolgen hiervan op de bestaande bebouwing en infrastructuur (wegen en riolering).

Samenwerking opzoeken

De gemeente Ouderkerk heeft ten tijde van het peilbesluit een rioolvervanging en wegreconstructie op het programma staan. De riolering is lek en zorgt voor verlaging van de grondwaterstand. Na vervanging is de verwachting dat de grondwaterstand zal stijgen. Zoals bedoeld in het Bestuursakkoord Water zoeken waterschap en gemeente de samenwerking op: gezamenlijk meten, onderzoeken en afwegen van maatregelen.

Kenmerkend voor de kern Gouderak is de ligging op het overgangsgebied van diepe polder naar dijk. Een deel van de bebouwing en infrastructuur ligt laag in de polder, een deel hoog op de dijk en een deel in het overgangsgebied daartussen.

Opstellen GIS kaarten

In het onderzoek zijn de grondwatersituatie en de bebouwingssituatie goed in beeld gebracht. Er is een effectieve aanpak gehanteerd waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van beschikbare archiefgegevens die waar nodig zijn aangevuld met gericht veldwerk. Op basis van het verkregen inzicht is een GIS kaart opgesteld met de invloedszone van de peilwijziging, gecombineerd met een kaart van gevoelige objecten. Een zelfde GIS kaart is opgesteld voor de invloedszone van de rioolvervanging in combinatie met een kaart van gevoelige objecten. De gevoeligheid is beoordeeld op basis van onder andere bodemopbouw en funderingswijze.

Opheffen nadelige effecten

De combinatie van peilwijziging en rioolvervanging leidt op een aantal locaties tot mogelijk nadelige effecten. Er zijn maatregelenpakketten opgesteld om dit nadeel op te heffen, zoals de aanleg van een drainage-infiltratiesysteem of het inrichten van verschillende peilvakken.

Zorgvuldige afweging

De effectkaarten zijn aangevuld met een kostenraming van verschillende maatregelenpaketten. Deze onderbouwing van techniek, risico’s en kosten stelt gemeente en waterschap in staat om tot een zorgvuldig afweging te komen.

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Cedrick Gijsbertsen Contact

Mail Cedrick Gijsbertsen  020 750 46 00