Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Geohydrologisch onderzoek Noordwijk aan Zee

In Noordwijk aan Zee ontstond op grote schaal wateroverlast in kelders. In opdracht van de gemeente en het waterschap onderzochten we samen met Deltares de oorzaken en oplossingsrichtingen.

Oorzaken

De wateroverlast werd veroorzaakt door een substantiële stijging van de grondwaterstand. Het onderzoek is gestart met het identificeren van de oorzaken hiervan. Er konden 13 mogelijke oorzaken worden gevonden. Na een eerste geohydrologische screening zijn 5 meest waarschijnlijke oorzaken nader onderzocht:

  1. verplaatsing kustlijn en plaatsen dijk-in-duin constructie 
  2. aanleg infiltratievoorzieningen
  3. lekke riolering boven de grondwaterstand
  4. opstuwing tegen ondergrondse constructies
  5. periodes met extreme neerslag

Veldproeven en metingen

De bijdrage van de verschillende mogelijke oorzaken aan de stijging van het grondwater is met een instationair grondwatermodel onderzocht. Om een nauwkeuring grondwatermodel te kunnen bouwen is een groot aantal veldproeven en metingen uitgevoerd, zoals het onder water zetten en bemeten van infiltratievoorzieningen en lekke exfiltrerende riolen, grondwaterstandmetingen op het strand, doorlatendheidsmetingen, etc.

Grondwatermodel

Het grondwatermodel kon op basis van deze proeven en metingen nauwkeurig worden gekalibreerd. Er was alleen een korte meetreeks van de grondwaterstanden beschikbaar. Met het gekalibreerde grondwatermodel is het historische verloop van de grondwaterstand gereconstrueerd, rekening houdend met veranderende omstandigheden zoals meteorologie. Met het model is dus meerdere jaren terug gekeken in de tijd. Ook hebben wij verwachtingen berekend over toekomstige effecten van bijvoorbeeld klimaatverandering.  

Vervolgens is precies berekend welke bijdrage de afzonderlijke oorzaken hebben gehad aan de grondwaterstandstijging. Gebleken is dat de grondwaterstand geleidelijk tot circa 1 meter (plaatselijk) is gestegen, waarbij alle onderzochte oorzaken een grotere of kleinere bijdrage hebben gehad. Het grondwatermodel is toen ingezet om het effect van mogelijke oplossingen te berekenen.

Oplossingen

Het onderzoek heeft niet alleen de oorzaken duidelijk gemaakt maar hierdoor konden ook beslissingen over oplossingen onderbouwd worden.

Met het onderzoeksresultaat kunnen de overheden samen met de perceeleigenaren bepalen wat de beste oplossingen zijn en tot een verdeling van de kosten komen. De resultaten leiden tot beter water- en bodembeleid. 

Film van het project

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00