Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Grondwater heeft lak aan perceelsgrenzen

In Velsen-Noord wordt sinds 2011 grondwateroverlast gemeld door bewoners. Naar aanleiding van deze klachten hebben we grondwateronderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de ernst, oorzaken en gevolgen, of het structureel is en wat eraan gedaan kan worden.

Kenmerkend voor de wijk is dat deze in een overgangsgebied ligt tussen de duinen en de polder. Op korte afstand verschilt de bodemopbouw en grondwaterstand sterk. Dit maakt het gebied hydrologisch gezien uitdagend. Daarom is een gedetailleerd onderzoek met maatwerk uitgevoerd.

Gedetailleerd onderzoek

Zo hebben we een klachteninventarisatie uitgevoerd, een enquête gehouden en is de grondwatersituatie in beeld gebracht door middel van metingen en een gedetailleerd grondwatermodel. Ook is de bouwkundige situatie van woningen geïnventariseerd. Steekproefsgewijs zijn panden bezocht om na te gaan in hoeverre grondwater problemen veroorzaakte in verblijfruimtes. De GGD deed onderzoek naar gezondheidseffecten van vocht- of schimmelproblemen in woningen. 

Participatie

Omdat grondwater lak heeft aan perceelsgrenzen en verantwoordelijkheden is ervoor  gekozen om bewoners in het onderzoek te laten participeren. Ook andere belanghebbenden zoals  Actiegroep Droge Kelders Velsen-Noord, GGD Kennemerland en de woningcorporaties Stichting Woningbedrijf en Velison Wonen zijn bij de opzet en uitvoering van het onderzoek betrokken.

Door deze partijen in het beginstadium bij het onderzoek te betrekken, zijn de gevoeligheden vroegtijdig in beeld gebracht en is belangrijke informatie samengevoegd. De partijen hechtten belang aan elkaars inbreng en argumenten en dat leidde stap voor stap tot onderling vertrouwen. Het onderzoek is een succes geworden, voornamelijk vanwege een open sfeer. Ook werd duidelijk dat het niet uitsluitend een gemeentelijk probleem is, maar dat er een gezamenlijke opgave ligt.

Doelmatigheidsafweging

Door het grondwateronderzoek en de inbreng van de bewoners heeft het gemeentebestuur een goede basis voor een weloverwogen beslissing over de te treffen maatregelen.

Publicatie in vakblad Riolering, 2015

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00