Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. C. Gijsbertsen 020 750 46 00
Mail Cedrick Gijsbertsen

Grondwateronderzoek Groningen

In de wijk Corpus den Hoorn is door een woningstichting een renovatie uitgevoerd. Hierbij zijn oude woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Tevens is nieuwe riolering met drainage aangelegd. Na de renovatie zijn in de wijk veel (grond)waterproblemen ontstaan; hierdoor twijfelt de gemeente aan het functioneren van het hemelwater- en drainagesysteem.

Onderzoek

Het onderzoek had als doel inzicht te geven in de ontstane situatie:

  • Wat is er aangelegd;
  • In hoeverre functioneren de aangebrachte systemen;
  • In hoeverre voldoen deze systemen aan de civieltechnische randvoorwaarden die de gemeente voor deze ontwikkeling heeft vastgesteld.

Wat hebben we gedaan?

We hebben de beschikbare gegevens zoals ontwerp- en revisietekeningen bestudeerd. Ter verificatie van de beschikbare gegevens is een interview met de uitvoerder gehouden, zijn proefsleuven gegraven en zijn riolering, drainage en kruipruimtes geïnspecteerd. Tevens zijn boringen, grondwaterstandmetingen, een analyse van de grondwaterkwaliteit en doorlatendheidmetingen uitgevoerd.

Conclusie

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn de ligging en het functioneren van de riolering en drainage geanalyseerd. Tevens zijn de stelsels getoetst aan de vastgestelde civieltechnische randvoorwaarden van de gemeente. Geconcludeerd werd dat de riolering goed functioneert. Over de drainages was veel onduidelijk. Ondanks de vele drainages die in de wijk waren aangebracht, was er sprake van structureel hoge grondwaterstanden. Gesteld werd dat de drainage niet duurzaam en toekomstbestendig is. In de ontwerp- en aanlegfase is onvoldoende rekening gehouden met de civieltechnische randvoorwaarden. De systemen zijn onvoldoende controleerbaar en reinigbaar. Het onderzoek heeft geresulteerd in diverse oplossingrichtingen voor zowel gemeente, woningstichting Nijestee als particulieren.

Op basis van het onderzoek kon de gemeente onderbouwd oplossingsrichtingen afwegen en een besluit nemen om de openbare ruimte (inclusief riolering en drainage) van Nijestee over te nemen.


Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Cedrick Gijsbertsen Contact

Mail Cedrick Gijsbertsen  020 750 46 00