Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Grondwateroverlast voorkomen bij vernatting in Ellecom

Waterschap Rijn en IJssel heeft ons gevraagd de effecten van anti-verdrogingsmaatregelen te onderzoeken. In dit onderzoek is eenduidig vastgelegd wat de stijging van de grondwaterstand betekent voor bebouwing, bomen en sportvelden in Ellecom.

Verdroging

Ellecom ligt op de overgang van het Veluwemassief naar de IJsselvallei. In dit gebied, met bijzonder complexe gestuwde bodemopbouw, liggen de bronbossen van Middachten. Deze zijn verdroogd en staan op de lijst van verdroogde gebieden (TOP-gebieden).

Gefaseerde aanpassing waterhuishouding

In het gebied liggen ook waardevolle beken. Door de waterhuishouding gefaseerd aan te passen, wordt verdroging van de bronbossen verminderd en de natuurwaarde van de beken vergroot.

Voorgenomen maatregelen zijn:

  • afkoppelen;
  • bodems van de hoofdwaterlopen afdichten;
  • bodemhoogtes van watergangen verhogen;
  • een drinkwaterwinning verminderen. 

Grondwateroverlast voorkomen

De anti-verdrogingsmaatregelen kunnen negatieve effecten hebben in de vorm van grondwateroverlast voor de bebouwing, bomen en sportvelden van Ellecom.

Met een door ons ontwikkelde trechtersystematiek is bepaald bij welke panden en bomen risico's kunnen gaan optreden door het stijgen van de grondwaterstanden. In dit project is vervolgens de nulsituatie vastgelegd (basis voor het beoordelen van eventuele nadelige effecten), zijn oplossingen aangedragen en de kosten bepaald.

Het onderzoek bestond o.a. uit bewortelingsonderzoeken, gebouwinventarisaties, risicoanalyses, grondwaterstandsmetingen en opstellen van monitoringsplannen. Bewoners zijn met informatieavonden bij dit project betrokken.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00