Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Max Boerma BSc 020 750 46 00
Mail Max Boerma

Hemelwaterafvoer zonder leidingen

Het ontwerp van het systeem voor hemelwaterafvoer is van een hoog ambitieniveau. Het streven is om een robuuste opvang en afvoer van hemelwater te realiseren zonder leidingen zodat het regenwater zichtbaar is en er op kosten wordt bespaard.

Hiervoor zoeken we naar innovatieve technieken en toepassingen om regenwater oppervlakkig of deels via de bodem te laten afstromen naar de lokale watergang aan de rand van de wijk.

Innovatief ontwerp

Dit project gaat een stap verder dan traditioneel afkoppelen van hemelwater. Dan wordt er vaak een aparte leiding aangelegd om regenwater naar het oppervlaktewater af te voeren.

Bij dit project is de ambitie om het regenwater, vanaf de plek waar het valt, via de weg of deels via de bodem te laten afstromen naar een watergang. Dit vraagt een andere ontwerpaanpak van de openbare ruimte, zodat die is ingericht om hemelwater – ook bij extreme buien door klimaatverandering - te kunnen opvangen en afvoeren.

Expertise

De gemeente Zaanstad heeft een integraal ontwerpteam samengesteld met inbreng van verschillende disciplines zoals groen, wegen, verkeer en riolering.

Onze bijdrage hierin is het leveren van expertise op het gebied van hemelwaterafvoer en innovatieve methoden zoals watervoerende wegprofielen en bodempassage van regenwater. Vanwege het vernieuwende karakter van dit project, werken we samen met de Hogeschool van Rotterdam. Op die manier willen we een directe koppeling leggen tussen opleiding en praktijk.

Ontwerpaanpak

We zijn nu in de opstartfase. Voordat met de werkelijke ontwerpstappen wordt begonnen, onderzoeken we de gebiedskenmerken. Denk daarbij aan de bodemopbouw, hoogteverschillen, inrichting van de openbare ruimte, ouderdom en type (hoog/laag) bebouwing, ligging en peilen van oppervlaktewater.

Deze gebiedskenmerken zetten we op kaart. In een workshop met betrokkenen presenteren we ze en vertalen ze naar kansen en belemmeringen voor de hemelwaterafvoer in de wijk.

Tegelijk brengen we verschillende principes voor de omgang met regenwater in beeld. We geven een overzicht van relevante beoordelingsaspecten die meegenomen kunnen worden in de systeemkeuze. Denk hierbij aan beheeraspecten, kosten, bijdrage aan verschillende ambitieniveaus voor klimaatadaptatie, te verwachten ruimtebeslag, etcetera.

  • Wat betekent de toepassing van een bepaald systeem voor deze wijk (voor groen / wegen / verkeer)?
  • Welke ambitie voor klimaatadaptatie kan er mee gehaald worden?
  • Wat verandert er in het beheer en in de investeringen?
  • Is toepassing ook reëel in andere wijken van de stad?

Op basis van de inventarisatie wordt een systeemkeuze gemaakt die verder wordt uitgewerkt.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Max Boerma Contact

Mail Max Boerma  020 750 46 00