Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Erik Spronk, MSc 020 750 46 00
Mail Erik Spronk

Klimaatbestendige nieuwbouw Doornsteeg

In Nijkerk wordt de komende jaren de woonwijk Doornsteeg gefaseerd ontwikkeld. De ambitie is om in Doornsteeg een wijk van 59 hectare (ha) te gaan ontwikkelen, waarvan 43 ha wordt bebouwd en 16 ha als landschap wordt ingericht.

Doornsteeg zal organisch ontstaan. Huidige en toekomstige bewoners, omwonenden, ontwikkelaars en ondernemers bouwen gezamenlijk de wijk. 

Waterstructuurplan

De gemeente Nijkerk heeft ons gevraagd voor Doornsteeg een waterstructuurplan op te stellen. Het bestaande watersysteem, landschap en stedenbouwkundige wensen zijn hiervoor belangrijke input.

Gedurende het project zijn er diverse contactmomenten en werkateliers met verschillende afdelingen van de gemeente Nijkerk, het waterschap Vallei & Veluwe en het betrokken landschapsbureau.

Met het waterstructuurplan geven we invulling aan een klimaatbestendig Doornsteeg. De wateropgave van de nieuwbouwwijk wordt hierbij geïntegreerd met het bestaande oppervlaktewatersysteem, zonder wateroverlast te veroorzaken binnen en buiten de plangrens.

Door aandacht te schenken aan schoon en vuil hemelwater, wordt ook de waterkwaliteit van het bestaande watersysteem geborgd.

Eenduidig watersysteem

Om te komen tot een eenduidig watersysteem voor de verschillende uit te werken deelgebieden, stellen we een samenhangend en overkoepelend waterstructuurplan op voor heel Doornsteeg.

Dit plan schetst de gewenste hoofdstructuur voor het oppervlaktewatersysteem in het gebied. De afspraken over de toekomstige waterhuishouding worden vastgelegd om zo een duurzame onderlegger te vormen voor latere waterhuishoudkundige plannen.

Onze aanpak is erop gericht om te komen tot een evenwichtige uitwerking van de waterstructuur en het inzichtelijk maken van de ruimtelijke aspecten van verantwoord waterbeheer. 

Het resultaat is een watersysteem dat goed te onderhouden is en goed functioneert na aanleg, ook voor volgende generaties.

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Erik Spronk Contact

Mail Erik Spronk  020 750 46 00