Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Klimaatbestendig peilbesluit Pernis

Bewoners van de havengemeente Pernis hebben last van hoge grondwaterstanden. Voor het waterschap Hollandsche Delta hebben we onderzocht of het zinvol is om het peil van het oppervlaktewater te verlagen.

We hebben deze peilverlaging afgeraden omdat die de problematiek zou vergroten. Met een lager oppervlaktewater peil kan dieper gedraineerd worden. Dit zal de daling van de bodem versnellen en de situatie dus verergeren. Een regulering van het grondwaterpeil biedt wel kansen voor een duurzame oplossing.

Achtergrond

Pernis ligt op zettingsgevoelige bodem. Het dorp is de afgelopen decennia behoorlijk gezakt waardoor de woningen dichter bij het grondwater zijn gekomen. 

De grootste uitdaging in Pernis is de diversiteit aan bebouwing. Een deel van de woningen is op de zettingsgevoelige bodem gebouwd en zakt, met de straten, naar beneden. Een ander deel van de woningen staat op palen (hout en beton) waardoor die op de oorspronkelijke bouwhoogte blijven. Deze twee typen woningen staan soms op korte afstand van elkaar.

De (grote) verschillen in de hoogte van woningen maken het moeilijk om een grondwatersituatie te realiseren die voor alle woningen gunstig is:

  • woningen op houten palen zijn gebaat bij een hoge grondwaterstand om schade aan de palen te voorkomen
  • gezakte woningen op staal zijn (op korte termijn) gebaat bij een lagere grondwaterstand om overlast te voorkomen.

In de toekomst zal deze spagaat alleen maar groter worden als gevolg van klimaatverandering. Nattere winters kunnen zorgen voor meer overlast terwijl drogere zomers kunnen zorgen voor meer droogstand en verdere zettingen. 

Duurzame oplossing

Om een duurzame situatie te kunnen creëren, is behoefte aan een beter te reguleren en uniformer grondwaterregime, waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van verdere zettingen. De zettingen zijn immers de oorsprong van het probleem.

Regulering van het grondwater betekent dat teveel aan grondwater wordt afgevoerd (drainage) en dat in droge perioden ook water wordt aangevoerd naar het grondwater (infiltratie). Dit kan via dezelfde leiding die in verbinding staat met het oppervlaktewater. Een netwerk van drainage-infiltratieleidingen kan hier een duurzame oplossing bieden.

Met een grondwatermodel is bovendien onderbouwd dat het verhogen van de drainagedichtheid effectiever is dan het verlagen van het drainageniveau.

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00