Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Arnout Linckens 020 750 46 00
Mail Arnout Linckens

Klimaatbestendig stadscentrum Hoogeveen

In het centrum van Hoogeveen staan met enige regelmaat straten blank. Dit leidt tot wateroverlast voor inwoners en brengt de bereikbaarheid in de stad in gevaar.

De (extreme) neerslag zal in de toekomst naar verwachting alleen maar toenemen door klimaatverandering. Daardoor wordt het steeds lastiger om de hoeveelheden regenwater snel genoeg te kunnen afvoeren.

Nieuwe waterstructuur

In het kader van een klimaatbestendig stadscentrum Hoogeveen wordt een plan ontwikkeld waarin zoveel mogelijk hemelwater afgekoppeld wordt van de riolering. Dat water wordt via een nieuwe waterstructuur geborgen en afgevoerd naar de stadsrand van Hoogeveen. In dit plan werken verschillende partijen samen. Het project heeft de status van impact-project van het ministerie van Infrastructuur & Milieu gekregen.

Toekomstbestendig

We ontwerpen de waterstructuur voor het toekomstbestendig maken van het centrumgebied van Hoogeveen. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de aanwezige watergangen, vijvers en beschikbare (openbare) ruimte. Met modelberekeningen gaan we na hoeveel regenwater er door het toekomstige watersysteem verwerkt moet worden.

We berekenen welke peilstijgingen optreden, welke afvoercapaciteit nodig is en wat de noodzaak is van aanvullende bergingen. De capaciteit van de toekomstige waterstructuur is bepalend voor de hoeveelheid afkoppelbaar oppervlak en voor de omvang van eventueel benodigde bergingsvoorzieningen.

Minder water-op-straat

Gelijktijdig wordt de water-op-straat situatie in beeld gebracht. Dit water, dat niet via het riool kan worden afgevoerd, moet via de (nieuwe) oppervlaktewaterstructuur worden afgevoerd. De nieuwe waterstructuur is er primair op gericht om deze wateroverlast op te lossen. Indien er nog ruimte overblijft, kan aanvullend verhard oppervlak worden afgekoppeld. Afkoppelen is geen doel op zich, maar primair gericht op het verminderen van wateroverlast op straat.

Ontwerpproces

In het ontwerpproces grijpen de volgende factoren in elkaar: de waterstructuur, de ruimte voor waterberging in de stad en de afkoppelmogelijkheden. In een iteratief proces brengen we de (on)mogelijkheden voor het centrumgebied in beeld.

Gezamenlijk gaan we na hoe we de wateroverlast kunnen oplossen. Dit kan door een andere inrichting, het afvoeren van het hemelwater naar de waterstructuur, zowel boven- als ondergronds, of door aanpassingen aan het rioolstelsel. Waar mogelijk gaan we een herinrichting combineren met waterberging en meer groen.

Deze fase is gericht op inzicht. De onderzoeken leveren de onderbouwing voor de mogelijkheden om regenwater op een duurzamere manier en zonder wateroverlast te kunnen afvoeren.

Betrokkenheid

In de volgende fase worden verschillende gemeentelijke afdelingen bij het project betrokken. De subsidie voor het impact-project is gericht op hoe we alle partijen meekrijgen in het klimaatbestendig en ruimtelijk adaptief handelen. Deze handelswijze moet een gewoonte worden. Met een aantal masterclasses gaat de gemeente met de betrokken partijen en vooral met de verschillende medewerkers aan de slag.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Arnout Linckens Contact

Mail Arnout Linckens  020 750 46 00