Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Arnout Linckens 020 750 46 00
Mail Arnout Linckens

Klimaatbestendige souterrainwoningen in Utrecht

De gemeente Utrecht werkt aan het klimaatbestendiger maken van de bestaande stad. In de oude stad zijn souterrainwoningen aangemerkt als het belangrijkste aandachtspunt.

Dit type woningen is het meest gevoelig voor de verschillende vormen van wateroverlast. Bij extreme buien, maar ook bij veranderende grondwaterstanden. Dit bleek ook tijdens twee zware regenbuien op 28 juli en 2 augustus 2014, die beiden de Zeeheldenbuurt in Utrecht troffen.

Actie door perceeleigenaren

In het openbare terrein zijn de voorzieningen zoals hemelwaterafvoer en –berging, op orde. Dit is echter niet voldoende om overlast bij extreme buien en hoog grondwater te voorkomen. Er zijn aanvullend maatregelen nodig binnen de particuliere percelen om bestand te zijn tegen klimaatverandering en extreme situaties. De gemeente gaat samen met perceeleigenaren in een aantal stappen aan de slag:

  • Inventarisatie van de aard en omvang van water- en vochtoverlast binnen de percelen
  • Destilleren van veel voorkomende knelpunten
  • Oplossingen en aanpak

Digitale enquête

Een digitale enquête vormt de belangrijke basis voor een mogelijke aanpak van wateroverlast als gevolg van extreme buien. Deze enquête is toegespitst op de locale situatie en onderscheidt de verschillende vormen van water- en vochtoverlast. Ook overlast op openbaar terrein is er in opgenomen. De enquêteresultaten geven aan gemeente en bewoners een overzicht van de aard en omvang van de ervaren overlast. Hieruit zijn de veel voorkomende wateroverlastsituaties gedestilleerd. Dit is een belangrijk punt om overeenstemming op te hebben.

Perceelinspecties

Tijdens perceelinspecties is steekproefsgewijs ingezoomd op kenmerkende situaties van wateroverlast in de wijken. Ook zijn maatregelen bekeken die bewoners zelf al hebben genomen. Hiervan is de effectiviteit beoordeeld wat weer heeft geleid tot tips en aandachtspunten. Welke maatregelen kunnen wellicht in combinatie worden opgelost? Kunnen bepaalde oplossingen weer een nieuw probleem veroorzaken? Zo is toegewerkt naar efficiënte en effectieve oplossingsrichtingen. Die kunnen zowel bouwkundig als waterhuishoudkundig van aard zijn.

Rapportages

Van de onderzoeksaanpak, resultaten en het maatregelenadvies zijn twee rapportages opgesteld. Een beeldende en toegankelijke rapportage als samenvatting en een uitgebreide inhoudelijke rapportage als achtergronddocument.

 

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Arnout Linckens Contact

Mail Arnout Linckens  020 750 46 00