Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Arnout Linckens 020 750 46 00
Mail Arnout Linckens

Maatregelen tegen wateroverlast in wijk De Zuidert

Bij de gemeente waren klachten bekend over (grond)wateroverlast in de wijk De Zuidert in Emmeloord. Wij hebben in die wijk grondwateronderzoek uitgevoerd om de aard en omvang van het probleem in beeld te brengen. Ook hebben we grondwater- technische oplossingen uitgewerkt tot ontwerp en zijn we de effecten, na aanleg van de maatregelen, op grondwaterstanden nagegaan.

Aanleg DT-riolering

Om de aard en de omvang van de wateroverlast in de wijk in beeld te brengen, hebben we grondwateronderzoek uitgevoerd. Hieruit volgt dat er problemen zijn met water-op-straat en overlast als gevolg van te hoge grondwaterstanden. De gemeente heeft vervolgens een DT-riolering (Drainage-Transport riolering) aangelegd om hemel- en grondwateroverlast te verhelpen.

Een DT-riool is een combinatie van een drainageleiding en een hemelwaterafvoerleiding. Het ontwerp van deze riolering is door ons opgesteld, evenals een monitoringsplan. Door het monitoren van de grondwatersituatie voorafgaand, tijdens en na aanleg van de DT-riolering kan de effectiviteit van de drainage worden bepaald.

Gebruik van meetgegevens

Voor het grondwateronderzoek zijn in verschillende peilbuizen grondwaterstanden hoogfrequent (door het waterschap) gemeten. De ruwe meetdata zijn door ons gecontroleerd op meetfouten. Daarna zijn de meetwaarden omgerekend naar een grondwaterstand ten opzichte van NAP en verwerkt in de WarecoWaterData (WWD) portal.

Op basis van de verkregen meetreeksen is de grondwater- en ontwateringsituatie voor aanleg van de DT-riolering geanalyseerd. Hierbij is bepaald wat de grondwaterstand in een maatgevend natte situatie is en hoe het grondwatersysteem functioneert en reageert op bijvoorbeeld neerslag en verdamping.

De meetgegevens zijn ook gebruikt om het te verwachten onttrekkingsdebiet en de beïnvloeding van de stijghoogte naar de omgeving aan te kunnen geven. Hiertoe is gebruik gemaakt van een grondwatermodel (modelpakket MicroFEM).

Tijdreeksanalyses

Aan de hand van tijdreeksanalyse van de beschikbare meetgegevens wordt de invloed van de aangelegde DT-riolering op de grondwatersituatie statistisch onderzocht. De gemeten grondwaterstanden na aanleg van de DT-riolering worden per meetpunt vergeleken met de grondwaterstanden die opgetreden zouden zijn afwezigheid van de DT-riolering. Hiertoe wordt per peilbuis een tijdreeksmodel opgesteld met behulp van het softwarepakket Menyanthes.

Gebruik van gegevens van derden

De verkregen meetgegevens zijn geanalyseerd in relatie tot bodemopbouw, neerslag en oppervlaktewater. Hiertoe zijn bij de TNO databases REGIS en Dinoloket gegevens opgevraagd over de bodemopbouw en geohydrologie. Bij het waterschap zijn gegevens met betrekking tot waterpeilen opgevraagd. En bij het KNMI de neerslag- en verdampinggegevens.

Toetsing gegevens

Een belangrijk onderdeel was het toetsen van de gegevens op relevantie en compleetheid. Beoordeeld is of er voor de wijk voldoende informatie beschikbaar is en tot welk detailniveau. Er is aangegeven of en waar eventueel nog witte vlekken (met weinig informatie) voorkomen. Zo waren er enkele TNO-boringen aanwezig. Echter, deze waren geplaatst nog voor realisatie van de wijk in 1949 en dus niet representatief. In aanvulling hierop zijn nieuwe boringen gedaan, waarmee inzicht is verkregen in ondermeer de aanwezigheid en dikte van de ophooglaag. 


Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Arnout Linckens Contact

Mail Arnout Linckens  020 750 46 00