Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Arnout Linckens 020 750 46 00
Mail Arnout Linckens

Masterplan Water Zuiderloo en Zandzoom

In het klimaatbestendige ontwerp worden in principe geen leidingen aangelegd voor de hemelwaterafvoer. Het water wordt vastgehouden en vertraagd afgevoerd. Dat begint al binnen de perceelgrens en in de wegfunderingen. Extreme buien kunnen oppervlakkig afstromen om wateroverlast te voorkomen.

Kenmerken plangebied

Het plangebied kenmerkt zich door een hooggelegen oude strandwal met akkerbouw en verspreide bebouwing. De flanken van het plangebied zijn laag gelegen weilanden met veen in de bodem.

Met handhaving van de historische cultuurelementen (houtwallen en lintbebouwingen) is een watersysteem ontworpen waarbij het huidige watersysteem van infiltratie op de strandwal en kwel aan de flanken, gehandhaafd blijft.

Door het toepassen van een eenduidige structuur bestaande uit terrassen en infiltratiemogelijkheden is een klimaatbestendig watersysteem ontworpen.

Regenwater stroomt oppervlakkig van hoog naar laag achtereenvolgend langs woning, tuin, weg, greppel en watergang. Onderweg wordt maximaal geborgen en geïnfiltreerd. Omdat het water altijd een escape naar beneden heeft, ondervinden woningen, zelfs bij extremere neerslag dan voorzien, geen overlast. 

Onze bijdrage

Vanaf het begin zijn wij betrokken geweest bij het project voor de ontwikkeling van 2400 nieuwbouwwoningen tussen Heiloo en Limmen. We hebben een inventarisatie uitgevoerd, door het meten en analyseren van de huidige hydrologische situatie.

De resultaten hebben we op overzichtskaarten verwerkt om deelgebieden te kunnen bepalen met relatief hogere en lagere grondwaterstanden ten opzichte van het huidige maaiveld.

Vervolgens zijn in een klimaatatelier (bijeenkomst met betrokkenen) de wensen en eisen geïnventariseerd. Tijdens dit atelier zijn in samenspraak de hoofdlijnen voor het ontwerp van het waterhuishoudkundig systeem opgesteld. Het ontwerp is uitgewerkt tot een integraal ontwerp voor het toekomstige watersysteem, waarin de waterstructuur in de vorm van wadi's, greppels en sloten is weergegeven.

Het schetsontwerp sluit aan bij het ruimtelijk plan Wonen in het Groen Heiloo/Limmen, opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Castricum en Heiloo. Het watersysteem is door ons (hydraulisch) getoetst aan de eisen en wensen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Praktische doorvertaling naar uitvoering

Voor de uitwerking van de verschillende te bebouwen deelgebieden dient het Masterplan Water als onderlegger. Met het aantrekken van de woningmarkt is een start gemaakt met het uitvoeren van deelplannen.

Bij de voorbereiding van de diverse plannen geven we aan de betrokken partijen uitleg over de principes van het Masterplan en denken we mee over praktische oplossingen in de ontwikkeling van het plan.

 


Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Arnout Linckens Contact

Mail Arnout Linckens  020 750 46 00