Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. C. Gijsbertsen 020 750 46 00
Mail Cedrick Gijsbertsen

Oplossen grondwateroverlast Winterswijk

De gemeente Winterswijk gaat de infrastructuur (o.a. riolering en bestrating) in de wijken Hakkelerkamp-Oost en Pelkwijk vervangen. Hierbij wordt gestreefd naar zoveel mogelijk afkoppelen van hemelwater en het bestrijden van de huidige grondwateroverlast. Bij de gemeente is behoefte aan een verkenning en afweging van maatregelen voor de bestrijding van de grondwateroverlast en de omgang met het hemelwater.

Aanpak

Onze aanpak was erop gericht maatregelen te verkennen en integraal te beschouwen. Om een goed beeld te verkrijgen van de geohydrologische situatie zijn archief- en veldwerkgegevens verzameld en bestudeerd. Ook zijn een klachtenanalyse (via een enquête) en diverse kruipruimte-inspecties uitgevoerd. Hiermee konden aard en omvang van de grondwateroverlast worden geïnventariseerd. Verder is bij huiseigenaren nagegaan welke maatregelen ze willen treffen op hun perceel.

Maatregelen

Uit de onderzoeksresultaten volgde dat behalve de gebiedskenmerken ook aard en omvang van klachten ruimtelijk varieerden. Dit heeft geleid tot het indelen van de wijken in deelgebieden met vergelijkbare kenmerken, waarvoor vervolgens verschillende oplossingsrichtingen zijn bedacht. Bij de verkenning van oplossingsrichtingen zijn maatregelen in zowel het openbaar gebied als op particulier terrein in beschouwing genomen. Dit heeft geleid tot drie kansrijke (combinaties van) maatregelen zoals aanleg van DT-riool, HWA-riool in combinatie met separate drainage en een doorlatende verharding met DT-riool. Deze maatregelen zijn onderling kwalitatief vergeleken op onder andere faalrisico, robuustheid, ruimtebeslag, beheer en kosten.

Resultaat

Het resultaat van het onderzoek betreft een systeemkeuze. Vooralsnog verdient het HWA-riool in combinatie met een separate drainage onder de openbare weg de voorkeur. Deze maatregelen zijn niet overal afdoende voor bestrijding van grondwateroverlast op particulier terrein. Daarom zijn in sommige deelgebieden ook oplossingsrichtingen aangedragen voor huiseigenaren.


Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Cedrick Gijsbertsen Contact

Mail Cedrick Gijsbertsen  020 750 46 00