Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Rick Oosterhoff 020 750 46 00
Mail Rick Oosterhoff

Risicoanalyses bebouwing in gemeente Zaanstad

Riolen aanleggen, wegen reconstrueren en kademuren vervangen in Zaanstad is niet zonder gevaar. Kleine verstoringen van het geotechnisch evenwicht kunnen al leiden tot verzakking of schade aan de bebouwing. Goede voorbereiding op de werken en nauwkeurige monitoring zijn daarom essentieel. Gemeente Zaanstad heeft daarom Wareco sinds 2013 als adviseur aan zich verbonden.

Aanleiding

In de gemeente Zaanstad worden continu verschillende werken in voorbereiding genomen. Rioleringsprogramma’s worden uitgewerkt, herbestratingen gepland en bodemsaneringen en bijvoorbeeld kademuurvernieuwingen voorbereid. Gezien de resultaten van de verschillende funderingsonderzoeken en schadegevallen uit het verleden is de wens geuit om de risicoanalyse met betrekking tot de bebouwing nadrukkelijker in de voorbereiding van werken mee te nemen. 

Opbouw van de risicoanalyse

In een projectteam is de methodiek die bij de risicoanalyse gevolgd zou moeten worden en hoe deze methodiek geborgd zou moeten worden in de voorbereiding, ontworpen. Het doel van de risicoanalyse is te komen tot een weloverwogen methode van uitvoering van een werk waarbij schademinimalisatie wordt nagestreefd.

De methodiek bestaat grofweg uit twee fasen:

  • In de eerste fase wordt op een relatief eenvoudige wijze vastgesteld of nader onderzoek bij de bebouwing noodzakelijk is om verantwoord het werk te kunnen uitvoeren. Deze vaststelling volgt uit een deskundige vergelijking tussen gevoeligheid van de bebouwing en voorgenomen uitvoering van een werk;
  • Voor combinaties van bebouwing en voorgenomen werk waar niet zonder nader onderzoek een verantwoorde uitspraak te doen is over het risico op schade wordt een tweede fase opgestart. In deze tweede fase wordt de invloedsfeer van het werk en de gevoeligheid van de bebouwing onderzocht. Hiervoor wordt zowel geohydrologische kennis, geotechnische kennis als kennis over het functioneren van de specifieke funderingen gebundeld.

Resultaat

De methodiek resulteert in een verantwoorde, onderbouwde risicoanalyse op basis waarvan enerzijds planvorming over de uitvraag kan plaatsvinden en anderzijds overleg met eigenaren kan worden gestart over maatregelen om schade te vermijden. De gemeente Zaanstad is enthousiast: we worden geprezen voor onze inzet en inhoudelijke kennis. Inmiddels hebben we de gemeente bij meer dan 100 projecten ondersteunt.


Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Rick Oosterhoff Contact

Mail Rick Oosterhoff  020 750 46 00