Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Johan Bouma 0570 66 09 10
Mail

Aanpak vochtoverlast woningen Hoogkerk

In de Suikerbuurt in Hoogkerk (Groningen) begeleiden we de integrale aanpak van grondwateroverlast en vochtoverlast. Na de renovatie in de jaren ’80 van de vorige eeuw, openbaarden zich gaandeweg steeds ernstiger vochtproblemen in de woningen. Ook stonden de tuinen steeds vaker onder water na hevige regenval.

In opdracht van Woningbouwvereniging Steeland hebben we het vochtprobleem geanalyseerd en een advies voor de aanpak opgesteld.

Daarnaast hebben we in opdracht van de gemeente Groningen in deze buurt een grondwateronderzoek uitgevoerd. Voor dit project zijn onze grondwater-, fundering- en bouwtechnische expertises geïntegreerd. 

GRONDWATER

Het grondwateronderzoek voor de gemeente was gericht op de bodemopbouw en de grondwatersituatie in het openbaar gebied. We hebben geconcludeerd dat er sprake is van structureel te hoge grondwaterstanden.

Om de grondwaterstand te verlagen, is drainage nodig. We hebben vervolgens voor de Suikerbuurt een drainageplan opgesteld, waarbij we rekening hebben gehouden met de drainages die bij de huurwoningen nodig zijn.

VOCHT IN DE WONINGEN 

In de Suikerbuurt bevinden zich met name huurwoningen uit de jaren ’20. Tijdens de renovatie is destijds de vloer op de begane grond vervangen door een betonvloer en is de kruipruimte gevuld met klei.

Uit onze analyse is gebleken dat de vochtoverlast in de woningen mede veroorzaakt wordt doordat de woningen ondiep (circa 60 cm) zijn gefundeerd op een slecht doorlatende kleilaag. Op deze ondiepe kleilaag stagneert infiltrerend regenwater. Door het ontbreken van drainage, kan dit water niet weg.

Doordat de fundering van de woningen, bestaande uit Groninger steen, in aanraking komt met het water, is wateropname in het metselwerk het gevolg. In de muren wordt het vocht verticaal omhoog getransporteerd.

Omdat zowel de buitenmuur en de binnenmuur op dezelfde gemetselde fundering staan, geldt dit tevens voor de binnenmuur. We hebben onderscheid gemaakt in optrekkend vocht, condenserend vocht, doorslaand vocht en vocht als gevolg van hoge grondwaterstanden.

Om de vochtproblemen in de woningen op te lossen, hebben we maatregelen geadviseerd die zijn gebaseerd op de verschillende transportroutes van het vocht.

DRAINAGE EN BOUWKUNDIGE AANPAK

Duidelijk is geworden dat drainage in de straten slechts een kleine bijdrage kan leveren aan het tegengaan van vochtoverlast in de woningen. De belangrijkste maatregelen om de vochtproblemen aan te pakken, zijn bouwkundig van aard.

We hebben Steelande bij de uitvoering van de bouwkundige herstelwerkzaamheden geadviseerd. 

DE AANPAK IN BEELD

Door middel van een filmpje geven we u een indruk van de aanpak van de vochtoverlast door zowel aanleg van drainage op de percelen als door aanpak van de vochtproblemen in de woningen. Later in het jaar volgt nog de aanleg van een drainagesysteem in de openbare weg door de gemeente.