Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Arnout Linckens 020 750 46 00
Mail Arnout Linckens

Water in woningen bij zware buien te IJsselstein

De bewoners aan een deel van de Hoge Biezen in IJsselstein durfden in juli of augustus amper op vakantie te gaan. Zij ervaren de afgelopen jaren wateroverlast bij extreme zomerse buien, soms meerdere keren per zomer.

De overlast varieert sterk tussen verschillende adressen. Bij de een spuit water op in een toilet, bij anderen loopt de convectorput vol of stroomt water binnen via de vloer en muren.

Het rioolsysteem is op orde, wat is er dan aan de hand?

De variatie in klachten is zo groot dat niet één oorzaak is aan te wijzen. De enige overeenkomst in de klachten is dat het optreedt sinds circa 1998 bij extreme zomerse buien en binnen een half uur na de start van de bui.

Door de Hoge Biezen loopt een stamriool met diameter van 1.000mm, vervangen in 1998 bij een wegreconstructie. Destijds is ook de weg opgehoogd. Volgens berekeningen in het BRP is de afvoercapaciteit voldoende en treedt bij een bui met een herhalingstijd van twee jaar geen “water-op-straat” op. Het rioolsysteem lijkt dus op orde, wat is er dan aan de hand?

Als eerste stap in het onderzoek is de ervaren overlast per adres zo concreet mogelijk omschreven. Welke overlast, hoe vaak en waar precies?

Goede doorsnede geeft inzicht

Om de situatie te kunnen begrijpen is een goede doorsnede van de locatie nodig. Zo’n doorsnede mag alleen gebaseerd zijn op feiten, metingen dus, anders raak je met het zoeken naar een oplossing snel op het verkeerde spoor van veronderstellingen. De nodige informatie is met gedegen veldonderzoek verkregen:

  • Gebiedsverkenning: hoogtemetingen van het openbare terrein en de woningen, beoordeling van het verhardingspercentage, het oppervlaktewaterpeil en de ligging van de woningen ten opzichte van de omgeving.
  • Inventarisatie vochtoverlast bij woningen: Aantoonbare sporen van grondwater- en/of hemelwateroverlast.
  • Bodemopbouw op basis van boringen.
  • Grondwater- en rioolwaterstanden op basis van hoogfrequente metingen (elke vijf minuten) om inzicht te krijgen in de reactie van het grondwater op rioolwaterstanden.

Op basis van de metingen en boringen zijn dwarsprofielen van het maaiveldverloop, de bodemopbouw en de waterstanden opgesteld. Deze tekeningen geven goed inzicht in de onderlinge verhoudingen tussen woningen, tuinen, opritten, openbare ruimte, het verloop van de bodemopbouw (afsluitende lagen), riolering, grondwaterstand en oppervlaktewater.

Doelmatige oplossing

Uit de doorsnede zijn de toepasbare oplossingsrichtingen bepaald. Een oplossing tegen maatschappelijk laagste kosten vraagt om inspanning van alle betrokken partijen. Er zijn maatregelen nodig op zowel particulier terrein als openbaar gebied.

Zorgplicht houdt niet op bij treffen maatregelen

Binnenstromend hemelwater in de woning is een bijzonder vervelende gebeurtenis voor de betrokkenen en het kan aanzienlijke kosten veroorzaken. Wederzijds begrip tussen waterbeheerder, gemeente en perceeleigenaren is noodzakelijk om samen effectieve oplossingen te realiseren.

Het betrekken en informeren van burgers over de gemeten feiten, maar ook over de onzekerheden heeft gezorgd voor begrip. Bewoners erkennen hun eigen rol in de aanpak van overlast en trekken nu samen met de gemeente op.

In 2012 en 2013 is geen overlast gemeld. De metingen zijn sindsdien doorgezet, zodat bij toekomstige zomerse buien conclusies kunnen worden getrokken.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Arnout Linckens Contact

Mail Arnout Linckens  020 750 46 00