Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Arnout Linckens 020 750 46 00
Mail Arnout Linckens

Waterbeheer in het Vondelpark

Het door vader en zoon Zocher ontworpen Vondelpark is aangelegd op veengrond. Door jarenlange maaivelddaling ligt het park circa twee meter lager dan de omliggende bebouwing. In het Vondelpark is sprake van toenemende wateroverlast door de doorgaande maaivelddaling.

Door hoge grondwaterstanden zijn de groeiomstandigheden voor de bomen niet optimaal. Op veel grasvelden zijn kale plekken aanwezig en staan langdurig plassen. Ook  zijn de wandelpaden in het Vondelpark in slechte conditie door stagnatie in de afwatering en door verweking van de toplaag.

Naast wateroverlast laat ook de waterkwaliteit van de vijvers te wensen over.

Maatregelen-dilemma

De aanpak van de wateroverlast is erg complex omdat een oplossing voor het ene deelprobleem juist een ander probleem versterkt. Voor goede groeiomstandigheden voor bomen is bijvoorbeeld een lagere grondwaterstand nodig. Dit kan bereikt worden door ophogen van het maaiveld of door het grondwaterpeil te verlagen. Beide oplossingen versterken de maaivelddaling.

Anderzijds leidt vertraging van de maaivelddaling tot nog slechtere groeicondities voor bomen. Bovendien kan door de aanleg van drainages in het park de grondwaterstanden buiten het park dalen. Dit kan leiden tot droogvallen van de houten paalfunderingen van de aangrenzende bebouwing.

De complexiteit wordt verder vergroot doordat in het Vondelpark verschillende deelgebieden zijn te onderscheiden met elk een eigen problematiek en een eigen optimale pakket aan maatregelen.

In het kader van de Renovatie van het Vondelpark zijn we gevraagd een integrale oplossing te bedenken en duurzame maatregelen te ontwerpen. Onderdeel van deze maatregelen is ook verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit. 

Aanpak van het onderzoek

Vanwege de complexiteit is gestart met een grondige analysefase. Hierbij zijn gegevens over onder meer de bodemopbouw, maaiveldhoogte en grondwaterstanden in een GIS ingevoerd. Hierdoor is veel ruimtelijk inzicht ontstaan, bijvoorbeeld in de diepte van de veenlaag en de ontwateringsdieptes in zowel droge als natte perioden. 
 
In de analysefase zijn een grasmatonderzoek en een padenonderzoek uitgevoerd. Uit de analyses kon worden vastgesteld waarom sommige grasvelden geen problemen vertonen en andere grasvelden wel.

Het padenonderzoek heeft betrekking op de halfverhardingen. De halfverhardingen dienen zowel zuurstof als waterdoorlatend te zijn om de groeicondities van de bomen niet te verminderen. De toplaag van de verharding kan uit verschillende materialen bestaan.

Hiertoe zijn een aantal proefvakken ingericht met verschillende materialen die gemonitord gaan worden. Op basis van de resultaten wordt besloten welke halfverharding in het Vondelpark toegepast gaat worden.

Maatregelenscenario's

Samen met de projectgroep zijn maatregelenscenario´s voor het Vondelpark opgesteld. Mogelijke maatregelen zijn afgewogen op basis van opgestelde toetsingscriteria en ontwerpuitgangspunten.

Vervolgens is ingezoomd op verschillende nog te renoveren deelgebieden in het Vondelpark. Voor deze deelgebieden zijn een aantal varianten of maatregelenpakketten tegen elkaar afgewogen. Met deze aanpak is op een goede, inzichtelijke manier de keuze voor de te nemen maatregelen onderbouwd.

Voor de waterkwaliteit is een ontwerp gemaakt waarmee de circulatie van het oppervlaktewater kan worden verbeterd in combinatie met zuivering in een helofytenfilter.

De Slurf

Voor het deelgebied "De Slurf" hebben we, in samenwerking met het Stadsdeel Oud-Zuid, een definitief ontwerp en een RAW-bestek inclusief directieraming opgesteld voor de drainages, een wadi met ondergrondse berging en een infiltratieleiding in het Zandpad.

Het ontwerp is afgestemd op de bovengrondse herinrichting. Door deze geïntegreerde aanpak behoort de wateroverlast in "De Slurf" nu tot het verleden.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Arnout Linckens Contact

Mail Arnout Linckens  020 750 46 00