Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Johan Bouma 0570 66 09 10
mail Johan Bouma

Waterplan Bloemendaal

We hebben voor de gemeente Bloemendaal en het Hoogheemraadschap van Rijnland een waterplan opgesteld. In het waterplan worden alle wateraspecten in de gemeente in onderlinge samenhang beschouwd.

Afgewogen set maatregelen

Vervolgens is een afgewogen set maatregelen voor een duurzaam watersysteem opgesteld. De kosten en de planning zijn in het plan opgenomen. 

De maatregelen betreffen:

  • Verhogen van de omgevingskwaliteit, door het herstel van voormalige duinrellen (beken);
  • Verbeteren van de waterkwaliteit door de inzet van schoon grondwater;
  • Natuurontwikkeling door vernatting van weilanden;
  • Verminderen van overstortingen door het infiltreren van regenwater in de bodem;
  • Verbeteren van de ontwatering waardoor grondwateroverlast wordt voorkomen. 

De problemen in de gemeente

De gemeente Bloemendaal ligt in de duinen ten westen van Haarlem. De gemeente kent voor West-Nederlandse begrippen grote hoogteverschillen en het grondwater speelt een belangrijke rol in de waterhuishouding. Problemen in de gemeente zijn grondwateroverlast, recent aangelegde slecht functionerende drainagesystemen, frequente overstortingen van het rioolsysteem en een matige oppervlatewaterkwaliteit.

Hydrologische studies

Voor de onderbouwing van het waterplan is een aantal omvangrijke hydrologische studies verricht:

  • Grondwatermodel Bloemendaal
  • Afkoppelkansenkaart Bloemendaal
  • Mogelijkheden voor de aanpak van grondwateroverlast
  • Inventarisatie natuurvriendelijke oevers
  • Water- en stoffenbalans Bloemendaal

Een brochure geeft een uitgebreide toelichting: Schoner water en blote voeten - Bloemendaal krijgt een waterplan.

Brochure 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Johan Bouma Contact

mail Johan Bouma  0570 66 09 10