Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Frank de Groot 020 750 46 00
Mail Frank de Groot

Watertorenplan Heemstede

Op het voormalig gasfabrieksterrein van Heemstede worden woningen gebouwd, een parkeerkelder uitgegraven en een haven aangelegd. Om dat mogelijk te maken wordt de complexe historische bodemverontreiniging gesaneerd.

Op het terrein waren in de 50’er jaren van de vorige eeuw verschillende gemeentelijke diensten gevestigd, waaronder een gemeentekantoor, gemeentewerf, brandweer, politiekantoor en een watertoren.

De voormalige haven van de Gasfabriek is destijds gedempt en er is verder volstaan met het ophogen van het terrein. De ernstige en complexe bodemverontreiniging van de oude gasfabriek is toen niet gesaneerd. Het gebied wordt opnieuw ontwikkeld.

Nieuwe inrichting locatie

In de monumentale gebouwen van het politiebureau, de directeurswoning en de watertoren komen nieuwe bestemmingen. De overige gebouwen worden gesloopt. Ter plaatse van de oude haven wordt opnieuw een grotere haven gegraven. Er komen appartementengebouwen met ondergrondse parkeervoorzieningen.

Het overige terrein wordt ingericht als openbaar park. We ondersteunen de ontwikkelaar bij alle aspecten die betrekking hebben op de bodem.

Onze werkzaamheden

  • Financiële risico-evaluatie;
  • Milieutechnisch bodemonderzoek;
  • Archeologisch bodemonderzoek;
  • Saneringsplan, sloopplan en bemalingsplan;
  • Bestek “bodemsanering en bouwrijp maken”;
  • Aanbestedingen, bouwteam;
  • Vergunningentraject: watertoets, sloopvergunning,ontheffing Flora- en Faunawet, WVO-vergunning, keurontheffing, flora- en fauna inventarisatie;
  • Overleg betrokken overheden en instellingen;
  • Milieukundige begeleiding.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Frank de Groot Contact

Mail Frank de Groot  020 750 46 00