Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Rick Oosterhoff 020 750 46 00
Mail Rick Oosterhoff

Geotechniek

Onze geotechnische specialisten berekenen de effecten van technische maatregelen op de stabiliteit van de ondergrond.

Bij de aanleg van ondergrondse infrastructuur zoals riolering of bij ontgravingen, het ophogen van terreinen of bodemsaneringen, speelt de stabiliteit van de grond een belangrijke rol.

Onze dienstverlening

Tot onze dienstverlening behoren onder andere zettingsanalyses, berekenen van lichtgewicht ophogingen en stabiliteitsberekeningen. Tevens voeren wij risicoanalyses uit.

Gedegen kennis van geotechniek is onontbeerlijk. Zeker als gegraven wordt in bestaand stedelijk gebied, waar vervorming van de bodem direct tot schade aan belendingen kan leiden.

Wij hebben ruime ervaring met geotechniek.

Bodemonderzoek

We voeren voorafgaand aan graaf- en/of bemalingswerkzaamheden een verkennend bodemonderzoek uit.

In het onderzoek wordt de milieuhygienische kwaliteit van de bodem en eventueel benodigde veiligheidsklassen voor de uit te voeren werkzaamheden bepaald. Dit verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de Nederlandse Eindnorm NEN 5725 en NEN 5740.

Geotechnische berekeningen

Onze geotechnische specialisten van berekenen de effecten van technische maatregelen op de stabiliteit van de ondergrond:

  • Uitvoeren zettingsanalyse t.b.v. het bouwrijp maken van terreinen, rioolvervangingen en wegreconstructies;
  • Lichtgewicht ophogen;
  • Stabiliteit keermuur/damwanden bepalen.
  • Bepalen geotechnische risico’s;

Voor specialistische berekeningen en geotechnische modelberekeningen werken wij samen met gespecialiseerde bureaus.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Rick Oosterhoff Contact

Mail Rick Oosterhoff  020 750 46 00