Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Frank de Groot 020 750 46 00
Mail Frank de Groot

Kabels en leidingen

De dienstverlening en ervaring van Wareco betreft vooronderzoek naar kabels en leidingen, coördinatie met nutsbedrijven en gemeente, voorbereiding en begeleiding van omleggen en aanleggen.

De zogenaamde 'ondergrondse infrastructuur' (kabels en leidingen) is bij de uitvoering van projecten vaak een onderbelicht onderwerp. Helaas blijkt vaak dat dit ten onrechte is. Kabels en leidingen kunnen in uw projecten een belangrijke rol spelen, waarbij soms sprake is van hoge (en onvoorziene) kosten. Dit geldt zowel voor bestaande, als voor toekomstige kabels en leidingen. 

Bestaande kabels en leidingen

Het is van groot belang om al in een vroegtijdig stadium de ligging van bestaande kabels en leidingen te inventariseren. Op basis van de inventarisatie kan bij de planvorming rekening gehouden worden met de aanwezigheid van de ondergrondse infrastructuur.

Met name in stedelijk gebied is vaak sprake van een zeer dicht net van kabels en leidingen, dat een belemmering kan vormen voor bijvoorbeeld nieuwbouw. Maar ook bij graafwerkzaamheden (bijvoorbeeld bij bodemsanering) kan de ligging van kabels en leidingen de mogelijkheden voor het graven beperken, zodat een ongewenste restverontreiniging kan achterblijven.

Wanneer dergelijke knelpunten tijdig worden gesignaleerd en worden besproken met de belanghebbende partijen, kan hier op een passende wijze op worden ingespeeld.

Voorbeelden van belangrijke kabels en leidingen waarmee rekening gehouden moet worden zijn:
• Ondergrondse hoogspanningskabels (landelijke hoogspanningsnet);
• Hoofdwaterleidingen;
• Rioolpersleidingen.

Nieuw aan te leggen kabels en leidingen

Bij het ontwerp van nieuwbouwplannen is de realisatie van kabels en leidingen een essentieel onderdeel. Het verdient de voorkeur om de nutsbedrijven al in een vroeg stadium bij de voorbereiding te betrekken. Bij het ontwerp van de nieuwbouw kan dan rekening gehouden worden met de toekomstige nutstracés, en vice versa. Dit biedt voor alle partijen voordelen. 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Frank de Groot Contact

Mail Frank de Groot  020 750 46 00