Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Frank de Groot 020 750 46 00
Mail Frank de Groot

Kabels en leidingen

De ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen) is bij de uitvoering van projecten vaak ten onrechte een onderbelicht onderwerp. Door in een vroegtijdig stadium de ligging van bestaande kabels en leidingen te inventariseren kunnen (soms hoge) kosten voor omleiding of verlegging  worden voorkomen. Dit geldt ook bij aanleg van toekomstige kabels en leidingen. 

De dienstverlening en ervaring van Wareco betreft vooronderzoek naar de ligging van kabels en leidingen, coördinatie met nutsbedrijven en gemeente en voorbereiding en begeleiding bij het omleggen en aanleggen.

BESTAANDE KABELS EN LEIDINGEN

Met name in stedelijk gebied is vaak sprake van een zeer dicht netwerk van kabels en leidingen. Dit kan een belemmering vormen bij nieuwbouw maar ook bij graafwerkzaamheden in het geval van bijvoorbeeld een bodemsanering of een rioolvervanging. Bij een bodemsanering kan de ligging van kabels en leidingen de mogelijkheden voor het graven beperken, waardoor ongewenste restverontreiniging kan achterblijven.

Als dergelijke knelpunten in de ondergrondse infrastructuur tijdig worden gesignaleerd en worden besproken met de belanghebbende partijen, kan hier op een passende wijze op worden ingespeeld.

Belangrijke kabels en leidingen om rekening mee te houden zijn: 
- Ondergrondse hoogspanningskabels (o.a. landelijke hoogspanningsnet)
- Hogedruk gasleidingen
- Hoofdwaterleidingen
- Rioolpersleidingen

NIEUWe KABELS EN LEIDINGEN

Bij het ontwerpen van nieuwbouw is de aanleg van kabels en leidingen een essentieel onderdeel. Het verdient de voorkeur om de nutsbedrijven al in een vroeg stadium bij de voorbereiding te betrekken. Er kan dan tijdig rekening gehouden worden met de toekomstige nutstracés. Dit biedt voor alle partijen voordelen.

Werken in de ondergrond mogelijk maken

Bij werkzaamheden in de ondergrond is vaak een tijdelijke bemaling nodig om de grondwaterstand te verlagen. Ook hier kunnen wij u bij helpen door het opstellen van een bemalingsadvies. 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Frank de Groot Contact

Mail Frank de Groot  020 750 46 00