Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Frank de Groot 020 750 46 00
Mail Frank de Groot

Slopen in de stad

Wareco is gespecialiseerd in het voorbereiden en begeleiden van sloopwerk in de bestaande stedelijke omgeving. Ons doel is een kostenefficiënte, milieuhygiënisch verantwoorde en duurzame sloop. Uitgangspunt is dat schade voor het milieu en de omgeving en projectrisico’s voor de opdrachtgever worden beperkt.

Voorafgaand aan nieuwbouw in een bestaande wijk is sloop meestal onontkoombaar. Sloopwerkzaamheden vergen een deskundige voorbereiding en begeleiding.

Wij doen vooronderzoek, vragen vergunningen aan, geven voorlichting aan betrokkenen en verzorgen de aanbesteding. Tijdens de uitvoering zijn wij naast de traditionele directievoering en toezicht ook gericht op monitoring van belendingen.

Waar kunt u mee te maken krijgen?

 1. asbest: de te slopen bebouwing moet vooraf grondig worden geïnventariseerd door een deskundig bedrijf;
 2. bodemverontreiniging: bij het verwijderen van de funderingen kan bodemverontreiniging een rol spelen;
 3. vergunningen en ontheffingen: niet alleen is een sloopvergunning nodig, maar soms ook:
  • een woningonttrekkingsvergunning;
  • ontheffing in het kader van de Flora & Faunawet;
  • opbreekvergunning;
  • lozingsvergunning (indien water wordt onttrokken en geloosd);
 4. voorlichting: voor de nieuwbouw wordt veel gedaan aan voorlichting voor de omwonenden. Wij kunnen in dat verband de sloopwerkzaamheden toelichten;
 5. kabels en leidingen: kabels en leidingen worden al in een vroeg stadium geïnventariseerd, zodat hiermee bij de verdere planvorming rekening kan worden gehouden;
 6. archeologische resten: onderzoek of de slooppanden in een gebied met archeologische verwachting liggen kan veel problemen voorkomen;
 7. belendende panden: bouwkundige opname van belendingen is noodzakelijk om achteraf schade vast te stellen. Voorafgaand aan sloop wordt een risicoscan uitgevoerd. Op basis daarvan worden schadebeperkende maatregelen voorgesteld;
 8. contractvorming: het bestek of plan van aanpak op basis waarvan de aannemer het sloopwerk calculeert is een essentieel element in het beheersen van financiële risico’s;
 9. toezicht en de directievoering: dit is tijdens sloopwerkzaamheden specialistisch werk. De opzichter/directievoerder van Wareco is goed op de hoogte van de vele voorschriften en regels die gelden bij sloopwerkzaamheden.

Wat kunnen we voor u betekenen?

We hebben zeer veel ervaring met het voorbereiden en begeleiden van sloopwerkzaamheden. Wilt u meer weten, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Onze ervaring kan goed van pas komen bij uw project.

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Frank de Groot Contact

Mail Frank de Groot  020 750 46 00