Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Wouter Kooijman 06-12897958
Mail Wouter Kooijman

vochtoverlast in woningen

Vochtoverlast in woningen is een vervelend en vaak ook een terugkerend probleem dat wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren. Aan de ene kant is er ergens een vochtbron, en aan de andere kant kan het vocht zich op de een of andere manier door de constructie bewegen. Er kan pas een effectief maatregelenpakket worden vastgesteld, als deze twee factoren in samenhang zijn bekeken.

Twee expertises onder één dak

We zijn een van de weinige ingenieursbureaus die beide expertises onder één dak heeft. Onze grondwaterspecialisten en bouwkundigen bundelen hun kennis om zo tot een effectief maatregelenpakket te komen. Het accent in ons onderzoek ligt over het algemeen op grondwater en instromende neerslag, en de interactie van deze twee vochtbronnen met de bouwkundige constructie.

Efficiënt onderzoek met web-based app

Hoe doen we dat, het systeem in samenhang bekijken? Allereerst door ter plekke van de bewoners te horen hoe zij de vochtoverlast ervaren. Welke klachten zijn er en hoe variëren deze in de tijd? Onze inspecteur fotografeert de signalen van vocht, en voert deze in op een tablet. Deze gegevens vult hij aan met kenmerken van de constructie en bijzonderheden in de directe omgeving van de woning. Wij hebben voor dit onderzoek een speciale web-based applicatie ontwikkeld. 

Onze adviseurs combineren de resultaten van de inspectie met gegevens over grondwater, bodemopbouw en maaiveldverloop. Welke vochtbronnen zijn er? Hoe kan het vocht zich door de constructie bewegen? De uitkomst van deze analyse bepaalt het advies: welke maatregelen zijn in deze specifieke situatie effectief?


Wat kunnen wij voor u doen?

Veel van onze onderzoeken naar vochtoverlast voeren we uit in opdracht van gemeenten en woningcorporaties. Onze systematiek passen we toe bij vraagstukken over bestaande vocht- en grondwateroverlast, maar ook wanneer er in de toekomst overlast zou kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld bij vernattingsprojecten in het kader van natuurherstel, of bij een voorgenomen verandering van het oppervlaktewaterpeil (peilbesluit).

Wij voeren ook nul-opnames uit van vochtoverlast. Deze zijn uitermate bruikbaar om het effect van een ingreep te kunnen monitoren of bij een aansprakelijkheidsstelling.

In het kort:

  • Advies over maatregelen tegen bestaande overlast
  • Nul-opname van vochtoverlast
  • Risico-analyse effect ingreep in omgeving
  • Advies en ontwerp compenserende maatregelen bij toekomstige ingreep
  • Keukentafelgesprekken en informatieavonden

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Wouter Kooijman Contact

 06-12897958