Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Dennis Kuijk 020 750 46 00
Mail Dennis Kuijk

Afkoppelen

Wij ontwerpen afkoppelvoorzieningen op maat. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het formuleren van uw beleidsdoelstellingen rond afkoppelen.

Het afkoppelen van hemelwater is de afgelopen jaren een bekend fenomeen geworden. Er zijn gemeentelijke afkoppelplannen opgesteld of er worden afkoppeldoelstellingen vastgesteld in rioleringsplannen.

Door het afkoppelen wordt het gemengde rioolstelsel minder belast, waardoor vuile overstorten minder vaak voorkomen en de kwaliteit van het effluent van de rioolzuivering beter wordt.

Tevens biedt afkoppelen kansen om water vertraagd af te voeren of te gebruiken voor verbetering van de lokale oppervlaktewaterkwaliteit.

Mogelijkheden

Er zijn veel mogelijkheden om met hemelwater om te gaan. Bijvoorbeeld een IT-riool, DIT-riool, wadi's, gecombineerde drainage-infiltratiesystemen, ondergrondse berging, doorlatende verharding of bovengrondse berging.

Er zijn ook veel afkoppelmogelijkheden. Veel hangt af van de bodemgesteldheid en de grondwatersituatie ter plaatse. Is infiltratie mogelijk? Hoe kunnen we water zichtbaar maken in de stad? Is zuivering van het afgekoppelde water nodig?

Wij helpen u om voor uw situatie te bepalen welke afkoppelsystemen het meest geschikt zijn. Ook dimensioneren we de voorzieningen voor u.

In gebieden met grondwateroverlast kan afkoppelen vaak plaatsvinden in combinatie met maatregelen om de grondwateroverlast op te lossen. Wij hebben diverse systemen ontworpen die inmiddels zijn aangelegd en waaruit blijkt dat afkoppelen, infiltratie, berging en drainage goed te combineren zijn. Zo worden de gemeentelijke watertaken integraal ingevuld.

Kosteneffectief

In een gemeentelijke afkoppelvisie worden de mogelijkheden voor het afkoppelen in kaart gebracht. Wij hebben een methode ontwikkeld om de kosten per m2 af te koppelen oppervlak, eenvoudig inzichtelijk te maken. Aan de hand van een gebiedsdekkende analyse kan bepaald worden waar kosteneffectief kan worden afgekoppeld.

Een eerste quick-scan naar de lokale afkoppelmogelijkheden, het ontwerp, het bestek en de begeleiding van de aanleg van de voorziening, Wij kunnen u in elke fase van het afkoppelproject terzijde staan.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Dennis Kuijk Contact

Mail Dennis Kuijk  020 750 46 00