Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Wareco helpt u op het gebied van droogte

 

Waarom aandacht voor droogte en bodemdaling?

Droogte en bodemdaling staan volop in de aandacht. De zomer van 2018 liet zien dat droogte een belangrijk en maatschappelijk relevant ontwerp is. Het raakt de agrarische sector, de natuur, scheepvaart, dorpen en steden. Zowel op de hoge zandgronden als in de lagere polders. Sommige schades zijn incidenteel. Maar schades door bodemdaling en paalrot zijn van alledag: structureel. Deze schades worden verergerd door extreme droogte. De kosten daarvan lopen flink op, tot wel tientallen miljarden. Beduidend meer dan de schade door extreme regenval! Daarom is dit een speerpunt voor overheden geworden. De specialisten van Wareco zetten zich in om de potentiële miljardenschade door droogte en bodemdaling waar kan te voorkomen.

Wareco als droogtespecialist

Droogte gaat natuurlijk niet alleen over hydrologie, maar ook over bebouwing, funderingen, infrastructuren en de bodem. Dit zijn precies de punten waar Wareco zich al decennia op focust. Onze bouwkundige, civiel technische en geohydrologische specialisten brengen de verbanden aan. Zij leggen de verbinding tussen de boven- en ondergrond.

Droogte is een maatschappelijk thema en gaat dus ook vaak bewoners aan. Onze specialisten creëren draagvlak, betrekken bewoners bij onderzoeken waar doelmatig, bieden een luisterend oor en weten wat er speelt.

Wat kan Wareco voor u doen?

Wareco kan u bij alle fases van droogteproblematiek ondersteunen: van het in kaart brengen van de droogterisico’s, het ontwerp van maatregelen tot monitoring in de beheerfase. Onderstaand onderscheiden we zes processtappen met onze innovaties waarmee we u op het gebied van droogte en bodemdaling kunnen helpen.

1. Data ordenen
Er is heel veel open data aanwezig. Samen met onze klanten brengen we focus aan in de grote hoeveelheid open data die beschikbaar is, en vullen deze aan met lokale en gedetailleerde kennis. We verwerken deze in een makkelijk bruikbare geohydrologische GIS-database.

2. De risico’s én kansen in beeld
Om droogterisico’s goed in beeld te kunnen brengen is open, vaak regionale, data niet voldoende en moet worden aangevuld. Bijvoorbeeld met grondwaterstanden, bodemdata en informatie over funderingen. Om de lokale grondwaterstanden en het effect van droogte op de grondwaterstand in beeld te krijgen, winnen wij met het ontzorgingsconcept WarecoWaterData (WWD) grondwaterstandgegevens voor u in en ontsluiten de data via onze digitale portal. De metingen verwerken we in een stedelijk grondwatermodel, zodat we scenario’s kunnen doorrekenen. Ook gebruiken we daarvoor tijdreeksanalyse. We brengen funderingsdata in beeld, met FunGIS, op allerlei detailniveaus. We voeren perceelsinspecties uit, maar ook (grootschalig) funderingsonderzoek. Daarnaast brengen we het risico op, en de al geleden, bodemdaling voor u in kaart met bijvoorbeeld InSAR (in samenwerking) en in een bodemdalingsanalyse. We vatten alles samen in een droogte stresstest, zoals we hebben gedaan bij de droogtescan Leiden en bij het onderzoek naar maaiveldzakkingen in Vlaardingen

3.Integrale klimaatanalyses: naar maatregelen
We analyseren de droogterisico’s in samenhang met de risico’s bekend over hitte, (grond)wateroverlast en waterveiligheid. We vertalen dit naar concrete maatregelen in onze Watersysteemkaart, zodat bij een ontwikkeling in een stad, wijk, straat of tuin meteen duidelijk is waaraan gedacht kan worden. Andere innovaties zijn: Actief Grondwater Peilbeheer en de Urban Water Buffer.

4.Engineering
Ook in de ontwerp- en concretiseringsfase kan Wareco u ondersteunen met onder andere het opstellen van zettingsarme ophoogadviezen, funderingsadviezen en het ontwerpen van infiltratiesystemen.

5.Uitvoering
Tijdens de aanleg van de eerder bedachte maatregelen kan Wareco u begeleiding, toezicht en directievoering, maar ook omgevingsmonitoring bieden. Ook tijdens graaf- en bemalingswerkzaamheden is droogte belangrijk. We stellen bemalingsadviezen conform BRL12000 op en we bewaken de stabiliteit van de omgeving door actieve monitoring van grondwaterstanden, zakkingen, trillingen, et cetera.

6.Beheer
Na de aanleg volgt een belangrijke stap: het beheer van de genomen maatregelen en monitoring. Een goed doordacht beheerplan vergroot de duurzaamheid van een aangelegd systeem. Met grondwatermonitoring kan er actief worden gestuurd op de werking van de genomen maatregelen. Door de monitoringsgegevens openbaar beschikbaar te stellen via de Open Data Portal voor bewoners, bedrijven en derden, wordt er draagvlak gecreëerd.

Deze stappen zijn niet een eenmalig proces. Met steeds nieuwe informatie kunnen nieuwe inzichten en maatregelen ontstaan, oftewel een continue proces.

Wilt u meer weten over onze aanpak voor het in beeld brengen van de gevolgen van droogte en maatregelen? Of over onze brede aanpak, met thema’s als oppervlaktewater, verzilting, openbaar groen of natuurschade? Wij geven u graag persoonlijk een toelichting.  

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00