Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Grondwatermodellen en tijdreeksanalyse

Grondwatermodellen en tijdreeksanalyses zijn specialistische rekentechnieken om de grondwaterstanden of de grondwaterstroming te voorspellen. Met de uitkomsten van deze technieken voorspellen we de effecten van ingrepen in de grondwaterstand en ontwerpen we maatregelen. Met een grondwatermodel krijgen we daarnaast gebiedsdekkend inzicht in de grondwaterstanden, ook op locaties waar geen peilbuizen staan.

Regionale geohydrologie en stedelijke complexiteit

We hebben sinds eind vorige eeuw grote delen van Nederland gemodelleerd. Onze klanten zien onze toegevoegde waarde in de combinatie van onze regionale geohydrologische analyses en de jarenlange ervaring met de complexe stedelijke (grond)waterhuishouding; alle invloeden in de bovenste paar meter van de bodem. Onze modellen worden voor uiteenlopende toepassingen gebruikt.

Enkele voorbeelden:

 • Gebruik bij behandelen grondwatervragen en overlastmeldingen. Met onze grondwatermodellen wordt elke 5 m à 25 m een berekende grondwaterstand getoond. Dus ook voor locaties waar geen peilbuis staat, is grondwaterinfo beschikbaar
 • Besparing op het meetnet: omdat de grondwaterstand gebiedsdekkend is berekend, zijn minder metingen nodig of kan het meetnet slimmer worden ingericht
 • Berekenen effect klimaatverandering op de grondwaterstand
 • Inzicht in grondwaterproblemen voor beleid en aanpak te natte/ te droge wijken
 • Basismodel voor bemalingadviezen en effectstudies, niet steeds opnieuw modelleren dus
 • Berekenen effecten van peilveranderingen, infiltraties, et cetera

 
Kennis en data delen

Belangrijk onderdeel van een grondwatermodel is een (online) database met allerlei gegevens over wegverhardingen, bodem, drainage, watersysteem, et cetera. Specialistische kennis is nodig om de database te vullen en de gegevens te vertalen naar bruikbare input voor het grondwatermodel.

Het opzetten van een grondwatermodel is een waardevol proces waarbij onze geohydrologen en nauw samenwerken met de opdrachtgever en waarbij kennis wordt gedeeld. Dit levert behalve een breed gedragen model ook een bibliotheek met achtergrond- én praktijkkennis op. Informatie die vaak versnipperd aanwezig is, wordt zo gecentraliseerd en breed toepasbaar gemaakt.

Een grondwatermodel is daarom niet zomaar een computermodel. Het is de kennisbank, die dagelijks bruikbaar is bij tal van praktische (grond)watervragen.

Het gaat om de toepassing: Wareco’s online viewer

Minstens zo belangrijk is dat de kennis die in het model is gestopt en uit het grondwatermodel volgt, begrijpelijk en overzichtelijk wordt ontsloten. Dit maakt mogelijk dat de resultaten bijdragen aan de praktijk, zoals voor overlastmeldingen en civieltechnische werken.

Bij Wareco maken we daarom gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van databeheer en ontsluiting. Zo heeft ons grondwaterteam een online viewer ontwikkeld. Hiermee wordt op elk willekeurig punt binnen dorpen en steden het verloop van de berekende grondwaterstanden weergeven. Anders gezegd: met de viewer komt informatie van duizenden fictieve peilbuizen beschikbaar.

Regionale samenwerking

Het grondwater houdt zich niet aan gemeentelijke grenzen. Daarom is het nodig grondwaterkennis in regionaal verband samen te brengen. Dit gebeurt steeds vaker bijvoorbeeld voor meerdere samenwerkende gemeenten en het waterschap. Met een gezamenlijk grondwatermodel geven gemeenten op moderne en kostenefficiënte wijze invulling aan hun grondwaterzorgplicht.

Tijdreeksanalyse

Tijdreeksanalyse is een statistische methode die gebruikt kan worden om grondwaterreeksen te analyseren. Van verschillende variabelen wordt statistisch bepaald hoe en in welke mate deze het verloop van de grondwaterstanden beïnvloeden. Bijvoorbeeld reeksen van neerslag, verdamping of grondwateronttrekkingen. Wij zetten deze methode in om uitspraken te doen over het verloop van de grondwaterstanden in de toekomst, maar ook om de gevolgen van structurele veranderingen uit het verleden te kunnen analyseren.

Tijdreeksanalyse heeft betrekking op de grondwatermeetreeks per peilbuis. Het voordeel van deze methodiek is dat op objectieve wijze veranderingen van de grondwaterstand inzichtelijk worden gemaakt. Dit biedt onderbouwing bij besluitvorming en de communicatie met bewoners en bestuurders.

Enkele voorbeelden van de toepassingsmogelijkheden van tijdreeksanalyse zijn:

 • Het beoordelen van de werking van een drainage- of infiltratiesysteem
 • Het beoordelen van de effecten van een wijziging van het oppervlaktewaterpeil of grondwateronttrekking op de grondwaterstand
 • Effect van kleischermen of damwanden op de grondwaterstanden
 • Het beoordelen van de effecten van de vervanging van een lek rioolsysteem
 • Het beoordelen van de belangrijkste invloeden op de grondwaterstand, bijvoorbeeld als onderdeel van grondwatermodellering of -onderzoek

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00