Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. C. Gijsbertsen 020 750 46 00
Mail Cedrick Gijsbertsen

Onderzoek grondwateroverlast

Grondwateronderzoek heeft vaak als doel de grondwatersituatie in een wijk of een hele gemeente in beeld te krijgen.

Aanleiding is vaak grondwateroverlast zoals natte tuinen en kruipruimtes of optrekkend vocht in de woning. Wij hebben veel expertise met het onderzoek naar oorzaken en met het formuleren, voorbereiden en begeleiden van oplossingen.

Inzicht in de grondwatersituatie 

Klachten over (grond)water gaan vaak over natte tuinen en kruipruimtes, optrekkend vocht in de woning of langdurig natte groenstroken in de wijk. Met behulp van grondwateronderzoek heeft u tijdig inzicht in de grondwatersituatie. Wareco helpt u de problemen af te bakenen en tot effectieve oplossingen te komen. Dit biedt houvast bij de communicatie met bewoners en bestuurders en het uitvoeren van de gemeentelijke zorgplicht voor grondwater.

Grondwateronderzoek heeft vaak als doel de grondwatersituatie in een wijk of de hele gemeente in beeld te krijgen. Dit kan op verschillende schaalniveaus: van één woning tot op wijkniveau. Voor een goede oplossing is het van belang te weten of de overlast wordt veroorzaakt door een te hoog grondwaterpeil of juist door regenwater dat niet snel genoeg kan infiltreren.  

Grondwateronderzoek bestaat uit vier stappen:

  1. de aard en de omvang van de (te verwachten) overlast in beeld brengen;
  2. vaststellen in hoeverre sprake is van structurele overlast, conform het gemeentelijke grondwaterbeleid;
  3. de oorzaak van het probleem afbakenen
  4. doelmatige oplossingen formuleren.

Bewoners betrekken bij het onderzoek

Het is zaak om subjectieve informatie (meldingen van overlast) te koppelen aan objectieve informatie (grondwaterstandsmetingen, kruipruimte-inspecties). Het betrekken van bewoners bij het onderzoek biedt kansen. Denk hierbij aan het uitschrijven van een enquête om problemen in kaart te brengen, of aan het organiseren van een bewonersavond om resultaten en oplossingsrichtingen te presenteren. 

De rol van Wareco

Wij zijn marktleider in het uitvoeren van grondwateronderzoek en zijn nauw betrokken geweest bij module C2500 'Grondwateronderzoek' uit de Leidraad Riolering.

Naast hydrologische kennis van de vaak complexe grondwatersystemen in stedelijk gebied, beschikken wij ook over kennis van bebouwing, infrastructuur, funderingen, de Waterwet en grondwaterbeleid. We voeren oplossingsgericht onderzoek uit en adviseren u op maat over doelgerichte en kostenefficiënte oplossingen van grondwateroverlast.

Communicatie, zowel met opdrachtgevers en bestuurders als met bewoners, is een belangrijke sleutel tot succes.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Cedrick Gijsbertsen Contact

Mail Cedrick Gijsbertsen  020 750 46 00