Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Mark van Dijk, MSc 0570 66 09 10
Mail

Klimaatscan

Met een klimaatscan (ook wel klimaatstresstest genoemd) krijgt u snel inzicht in de algehele klimaatproblematiek van een gebied. Denk hierbij aan wateroverlast door extreme buien, droogteschade, bodemdaling en hitte. Een integrale aanpak is hierbij belangrijk. 

Effecten in beeld

Met een scan brengen we letterlijk in beeld, op kaarten, wat de relevante klimaateffecten zijn. We verzamelen informatie over wateroverlast, extreme buien, droogteschade, bodemdaling, hitte, de hoofdinfrastructuur en de vitale gebiedsfuncties. Deze informatie analyseren we met een GIS model volgens het principe Risico = Kans x Gevolg. De kans hangt samen met klimaatscenario’s. Het gevolg met de gevoeligheid van bebouwing en infrastructuur voor klimaateffecten. 

Naast de inhoud kijken we ook naar de partijen die bij de oplossing moeten worden betrokken. Een klimaatatelier (bijeenkomst met een brede groep) is daarom een belangrijk onderdeel van onze aanpak.

Stappen

De klimaatscan bestaat uit de volgende stappen:

 • Eerste scan van de klimaatproblematiek (archiefstudie);
 • Inventarisatie en betrekken van partijen (gegevensuitwisseling);
 • Kwetsbaarheid van het gebied in kaart brengen (GIS analyse);
 • Kansen van ruimtelijke adaptatie (baten analyse);
 • Klimaatatelier en rapportage Klimaatscan (presentatie en rapportage).

Antwoorden

De klimaatscan geeft antwoord op:

 • Waar staat water op het maaiveld als het extreem regent?
 • Waar treedt welke bodemdaling op in de komende 50 jaar?
 • Waar bevinden zich vitale functies en wat zijn daarvoor de specifieke klimaatrisico’s?
 • Welke bebouwing is gevoelig voor klimaatverandering en wat is het effect op de leefbaarheid?

Uitgangspunten

De klimaatscan is het uitgangspunt voor:

 • Het op te stellen adaptatieplan met maatregelen;
 • De communicatie met inwoners en bedrijven over maatregelen die zij zelf kunnen of moeten nemen.