Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. M. Klein Overmeen 0570 660910
Mail Maaike Klein Overmeen

Klimaatstresstest voor gemeenten

Een veranderend klimaat zorgt voor overlast en kan veel schade aanrichten in onze steden en dorpen. Zo ontstaat wateroverlast door extreme buien of een te hoge grondwaterstand. Door te lage grondwaterstanden en droogte is er kans op funderingsschade en bodemdaling. Ook een hittegolf heeft nadelige effecten in een stad. 

Het vinden van antwoorden

Voor u als gemeente is het van belang dat u weet waar zich welke klimaatproblemen kunnen voordoen, hoe u daarmee omgaat en welke wijken juist al klimaatbestendig zijn. Wij helpen u met het vinden van antwoorden op deze vragen door het uitvoeren van een klimaatstresstest.

De ambitie van het Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie is dat gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk uiterlijk in 2019 een stresstest uitvoeren om de klimaatbestendigheid van het bebouwd gebied in kaart te brengen.

Veel benodigde informatie heeft u al in huis

Het laten uitvoeren van een eerste klimaatstresstest is minder omvangrijk dan het misschien in eerste instantie lijkt. Veel van de benodigde informatie is vaak al binnen de  gemeentelijke organisatie beschikbaar of op eenvoudige wijze te verkrijgen als open data.

Door naar de extremen te kijken die zich nu al voordoen, krijgt u al inzicht in wat in de toekomst normaal wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de extreme piekbuien waar u al mee te maken heeft gehad, de uitzonderlijk hoge grondwaterstanden in het najaar van 2017 of de laatste officiele hittegolf in de zomer van 2015. U beschikt als gemeente al over metingen, meldingen en ervaringen van die gebeurtenissen. Voor een verkennende stresstest maken we gebruik van alle informatie die er al is. 

We verzamelen informatie over wateroverlast, extreme buien, droogteschade, bodemdaling, hitte, de hoofdinfrastructuur en de vitale gebiedsfuncties. Een integrale aanpak is hierbij belangrijk. 

Kwetsbare gebieden

Per klimaatthema (o.a. wateroverlast, droogte, bodemdaling, hitte) kijken we naar de kwetsbare gebieden. Welke bebouwing krijgt last van afstromend regenwater? Waar vormt hoog of juist laag grondwater een risico? Welke hoofdwegen mogen echt niet blank komen te staan? Welke inwoners zijn kwetsbaar bij een hittegolf en waar bevinden zij zich? 

Visuele weergave van de aandachtsgebieden

Alle informatie die we verzamelen, combineren we in een integrale kaart. We laten letterlijk zien, op GIS-kaarten, waar zich de risicovolle gebieden bevinden. Waar liggen de uitdagingen en de kansen? Welke wijken zijn al klimaatrobuust?

Als dit inzichtelijk is, kan verder onderzoek plaatsvinden naar de grootte van het klimaatrisico en naar passende maatregelen om het klimaatrisico terug te dringen. Dit onderzoek levert weer input voor de risicodialoog. Een dialoog bedoeld om afstemming te zoeken met alle stakeholders in de openbare ruimte over de in de klimaatstresstest gesignaleerde knelpunten.

De test draagt ook bij aan de bewustwording van de gevolgen van klimaatverandering in uw gemeente, zowel binnen de organisatie als bij de bewoners.

Onze stresstest in beeld

 

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maaike Klein Overmeen Contact

Mail Maaike Klein Overmeen  0570 660910