Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Marjon ten Hagen 020 750 46 00
Mail Marjon ten Hagen

Oplossingen voor grondwateroverlast

Op basis van gedegen onderzoek lossen wij problemen met een te hoge of te lage grond- waterstand op. Afhankelijk van de situatie zijn dit bouwkundige of waterhuishoudkundige maatregelen. Wareco heeft ruime ervaring in zowel het afwegen van mogelijke maatregelen als het ontwerpen van schets- tot besteksniveau.

Om grondwateroverlast tegen te gaan zijn bouwkundige als waterhuishoudkundige maatregelen mogelijk. Wareco heeft ruime ervaring in zowel het afwegen van mogelijke maatregelen als het ontwerpen van schets- tot besteksniveau.

Bouwkundige maatregelen

Bouwkundige maatregelen hebben als doel het voorkomen dat vocht de woning in komt. Mogelijke maatregelen zijn het dampdicht maken van de begane grondvloer, het ophogen van de kruipruimte met PE-schelpen, het injecteren van muren of het herstellen van een trasraam om de opwaartse waterstroming te onderbreken.

Daarnaast is het belangrijk te voorkomen dat regenwater naar de woning of kruipruimte stroomt. Denk hierbij aan eenvoudige maatregelen zoals het herstellen van een kapotte regenpijp en het maaiveld rond het pand onder afschot aanleggen.

Waterhuishoudkundige maatregelen

Als te hoge grondwaterstanden de oorzaak zijn van de overlast, kunnen verschillende waterhuishoudkundige oplossingen worden genomen. Denk aan het aanleggen van extra oppervlaktewater, het aanpassen van een waterpeil of de aanleg van drainage.

Wij hebben veel expertise in het ontwerpen van drainagesystemen. Dit doen we zowel op woningniveau als op straat- en wijkniveau. Zie drainage.

Op woningniveau wordt gedacht aan ringdrainage, of aan drainage in de kruipruimte (eventueel in combinatie met andere maatregelen zoals een isolerende laag).

Grondwateronderlast / te lage grondwaterstanden

Te lage grondwaterstanden kunnen leiden tot verzakkingen en scheurvorming bij panden. Door het grondwater op peil te houden kunnen dergelijke bouwkundige problemen worden voorkomen.

We ontwerpen infiltratievoorzieningen die een gewenste grondwaterstand in stand houden. Hiermee kan bijvoorbeeld droogstand van houten paalfunderingen worden voorkomen.

Effectieve maatregelen en oog voor verantwoordelijkheden

Bij het zoeken naar een oplossing gaan we na welke oplossing het meest effectief is tegen grondwateroverlast. We kennen de verantwoordelijkheden van gemeente, particulier en waterschap en nemen dat mee in ons advies.

Zowel bouwtechnische als grondwatertechnische maatregelen komen aan bod. We gaan na wat in een specifieke situatie de beste maatregel of combinatie van maatregelen is. Voorkomen moet worden dat een bepaalde maatregel tot ongewenste neveneffecten leidt. Een verlaging van de grondwaterstand mag bijvoorbeeld niet tot ongewenste maaivelddaling leiden.

Wij hebben de unieke kennis en ervaring om een goede inschatting te maken van de grondwatersituatie in stedelijk gebied op wijk- en woningniveau, waar algemene geohydrologische inzichten en aannamen niet volstaan.

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Marjon ten Hagen Contact

Mail Marjon ten Hagen  020 750 46 00