Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Peilbesluiten

Wij ondersteunen en begeleiden waterschappen bij peilaanpassingen; van effectstudies tot peilbesluiten. Bij een voorgenomen aanpassing in het peil is inzicht gewenst in zowel de positieve als nadelige effecten van de aanpassing. We voeren diverse onderzoeken uit, van GGOR-studies en risicoanalyses voor gebouwschade, tot het opstellen van een toelichting op een peilbesluit.

Peilaanpassing

Met een peilverandering kan een (grond)watersysteem worden verbeterd. Positieve effecten zijn: tegengaan van versnippering van peilvakken, verbetering van de waterberging of doorstroming of het verbeteren van de grondwatersituatie. Helaas kunnen deze verbeteringen gepaard gaan met nadelige gevolgen voor de omgeving zoals gebouwschade, zettingen van wegen, grondlichamen of het maaiveld en verdroging van de natuur, 

Specialismen combineren

Wij doen al decennialang onderzoek op het gebied van hydrologie en leveren, zowel technisch als op het vlak van risico's en kosten, de onderbouwing die nodig is om besluiten te kunnen nemen. We leveren een maatschappelijke (kosten en baten) analyse van de te verwachten effecten. 

Naast hydrologie zijn we ook expert op het gebied van bestaande (oude) funderingsconstructies.Onze kracht zit in de integratie van deze specialisaties in het waterbeheer. Onze ingenieurs voeren betrouwbare effectanalyses uit met een hoog detailniveau. We begrijpen de invloeden in een complex hydrologisch systeem en de relatie tot de bestaande bebouwing en infrastructuur.  

GGOR-studies en toelichting op peilbesluiten

Wij hanteren een pragmatische aanpak in samenwerking met de waterbeheerders. Waar nodig kunnen we de aanpak onderbouwen met veldwerk en berekeningen. Om de gewenste situatie te bepalen, worden beleidsdoelen vertaald naar specifieke richtlijnen. Bij knelpunten worden concrete maatregelen geformuleerd.

De resultaten worden op GIS-kaarten weergegeven. Hierdoor worden de (on)mogelijkheden in één oogopslag duidelijk gemaakt. Wij kunnen voor u het watersysteem duurzaam inrichten, afgestemd op de functies. Door de Waterwet is de reikwijdte van de belangenafweging erg breed.  

Grondwaterzorgplicht voor het waterschap

Het is voor waterschappen, vanwege de Waterwet, belangrijk om inzicht te krijgen in de relatie tussen het oppervlaktewaterpeil en de grondwaterstand. Wij maken met een gedegen analyse inzichtelijk welke gevolgen een peilverandering heeft voor de grondwaterstand. Waar nodig worden grondwaterstandmetingen, modelberekeningen of tijdreeksanalyses uitgevoerd. Ook hebben we in dit kader een groot aantal systematische grondwatermeetnetten ontworpen en ingericht. De meetgegevens hiervan worden verzameld en overzichtelijk weergegeven.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00