Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Mark van Dijk, MSc 0570 66 09 10
Mail Mark van Dijk

Stedelijke wateropgave

Wij ondersteunen u in het realiseren van uw wateropgave. Wij voeren toetsingen en gebiedsinventarisaties uit om de wateropgave van een gebied in beeld te krijgen. Ook ontwerpen wij de voorzieningen om het watersysteem op orde te brengen én te houden. 

Watersysteem moet robuuster

De wateropgave bestaat uit de maatregelen die nodig zijn om het stedelijk watersysteem op orde te brengen én te houden, zodat wateroverlast wordt voorkomen. Op veel plaatsen is onvoldoende berging beschikbaar om regenwater (tijdelijk) te kunnen bergen. Wateroverlast is het gevolg. Dit probleem wordt versterkt door klimaatverandering: de recente toekomstscenario's voorspellen meer regen in kortere tijd. Het watersysteem moet daarom robuuster gemaakt worden. 

Met de verstedelijking is het verhard oppervlak toegenomen. Het regenwater dat op het verhard oppervlak valt, komt via de riolering versneld in het oppervlaktewater terecht in plaats van dat het regenwater in de bodem kan infiltreren. Dit betekent dat het watersysteem in korte tijd veel meer water moet kunnen verwerken dan vroeger. 

Wateropgave in beeld

Om de wateropgave te bepalen wordt op basis van gebiedskenmerken (zoals het verhard oppervlak, rioolsysteem, en hellingsvlakken) nagegaan in hoeverre het huidige watersysteem toereikend is om wateroverlast te voorkomen. Wij voeren studies uit om de wateropgave van een gebied (een wijk, een stad, een bedrijventerrein) in beeld te krijgen. Dit houdt in:

  • Het bepalen van de benodigde toename van het oppervlaktewater;
  • Het doorrekenen van het watersysteem (peilstijgingen, stroomsnelheden, etc.);
  • Het bepalen van de mogelijkheden van afvoervertragende maatregelen. Afvoervertragende maatregelen zorgen ervoor dat het regenwater tijdelijk wordt geborgen zonder dat dit wateroverlast veroorzaakt. Voorbeelden hiervan zijn doorlatende verhardingen, wadi's en dakvegetaties. Met het toepassen van dergelijke maatregelen is minder oppervlaktewater nodig;
  • Het ontwerpen van maatregelen;
  • Het opstellen van kostenramingen en bestekken.

Compenseren verhard oppervlak

Een toename aan verhard oppervlak moet worden gecompenseerd. Vaak gebeurt dit door de aanleg van nieuw oppervlaktewater. Op projectniveau wordt dit meestal via de Watertoets geregeld. Voor een groter gebied zijn projectoverschrijdende oplossingen nodig. Een gebiedsgerichte benadering met oog voor toekomstige ontwikkelingen zorgt ervoor dat het watersysteem ook daadwerkelijk klaar is voor de toekomst.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Mark van Dijk Contact

Mail Mark van Dijk  0570 66 09 10