Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Arnout Linckens 020 750 46 00
Mail Arnout Linckens

Tracéstudie en ontwerp open water

Wij onderzoeken met u de mogelijkheden, randvoorwaarden en consequenties van verschillende alternatieven voor open watertracé’s. Hierbij zetten wij onze kennis in van waterhuishoudkundig ontwerp, waterkwaliteit en ecologie, grondwater en infrastructuur. Wij werken hierbij samen met landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen.

Open water in de stedelijke omgeving is hard nodig. Het geeft invulling aan de wateropgave en draagt bij aan de leefbaarheid. De bestaande bebouwde omgeving levert de nodige obstakels voor de inpassing van open water. De tracéstudie leidt tot een optimale en onderbouwde keuze voor de vorm en inpassing van open water.

Een tracéstudie met Wareco

Wij onderzoeken met u de mogelijkheden en randvoorwaarden en kwantificeert voor u de consequenties van verschillende alternatieven. Onze adviseurs leveren inhoudelijke kennis en ervaring ten aanzien van het waterhuishoudkundige ontwerp, waterkwaliteit, ecologie, bodemverontreiniging,  grondwater en afstemming met overige infrastructuur. Daarnaast werken we samen met onder andere landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en boomdeskundigen.

Werkwijze

De start van een tracéstudie bestaat uit een uitgangspunten definitie samen met betrokken partijen, zoals gemeente, waterbeheerder, terreinbeheerders, eventuele projectontwikkelaar of betrokken particulieren. We brengen in kaart welke doelen worden gesteld voor het te realiseren water ten aanzien van ondermeer waterkwantiteit (wateropgave, water gebiedsplan), waterkwaliteit (KRW), ecologie (EHS), groen, ruimtelijke ordening en recreatie.

Wij inventariseren de kansen en randvoorwaarden van het watersysteem en van de bebouwde omgeving door middel van archief- en veldonderzoek. Afhankelijk van de complexiteit worden verschillende varianten door middel van kentallen vergeleken, of wordt eventueel door middel van modelstudies een onderbouwing gegeven. Resultaten van deze studie worden gepresenteerd in impressietekeningen en overzichtelijke GIS kaarten. Het definitieve ontwerp kunnen we uitwerken tot en met besteksniveau.

Partijen bij elkaar brengen

Naast het onderzoeken en ontwerpen van de inhoudelijke mogelijkheden is het samenwerkingsproces tussen betrokken partijen van doorslaggevend belang door een goede oplossing. Wij sturen het overleg en zorgen met inzichtelijke presentaties, veelal door middel van GIS kaarten, voor begrijpelijke basisinformatie. Een eenvoudige wandeling met betrokken partijen langs beoogde tracés, met toelichting door deskundigen, levert vaak een belangrijke bijdrage aan het inzicht en de betrokkenheid.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Arnout Linckens Contact

Mail Arnout Linckens  020 750 46 00