Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Wareco en water

Waterbeheer bij Wareco richt zich op hemelwater, grondwater, rioolwater en oppervlaktewater en de interactie daartussen; in stedelijk gebied. Voor professioneel waterbeheer is een integrale visie en aanpak noodzakelijk. Dat vraagt wat van u als opdrachtgever, en dus ook van uw adviesbureau.

Heeft u een permanente waterzorgplicht of bent u belast met waterbeheertaken? Wij ondersteunen u met onderzoek naar de oorzaak van problemen of het benutten van kansen. Wij adviseren bij het opstellen van beleidsplannen en zorgen voor het voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van projecten tot en met de gedetailleerde uitwerking van technische ontwerpen op besteksniveau.

Heeft u projectmatig te maken met -al dan niet tijdelijke- ingrepen in het watersysteem, bijvoorbeeld in de grondwaterstand? We denken mee en bieden de juiste producten en ondersteuning voor een veilige, meetbare en betrouwbare uitvoering van uw project.

Van grondwateroverlast tot gemeentelijk rioleringsplan, van waterkwaliteit tot peilbesluit en van bemalingsadvies tot real-time monitoring van de grondwaterstand.