Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Is de grondwaterstand niet gewoon gelijk aan het oppervlaktewaterpeil?

 Nee, vooral in stedelijk gebied is de relatie tussen oppervlaktewaterpeil en grondwaterstand vaak ver te zoeken. Het peil van het oppervlaktewater heeft vaak wel invloed op het grondwater maar vele andere factoren spelen daarnaast een rol. Hierbij valt te denken aan: bodemopbouw, neerslag, verdamping, afstand tot het oppervlaktewater, aanwezigheid drainages, lekke rioleringen of andere grondwateronttrekkingen en ondergrondse obstakels zoals kelders.