Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Zijn grondwaterstandmetingen geen zaak van het waterschap?

 In de Waterwet  heeft  het waterschap weliswaar de verantwoordelijkheid voor het grondwater gekregen, de gemeente heeft conform deze wet echter de zorgplicht voor het grondwater in het openbaar gebied. De gemeente is hiermee de eerst aangewezene om in het bebouwde gebied een grondwatermeetnet aan te leggen en te beheren. Het waterschap doet grondwater- en oppervlaktewatermetingen in het buitengebied, zij maken hiervoor in veel gevallen ook gebruik van een meetnet.