Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Zijn er andere methoden om aan de grondwaterzorgplicht te voldoen?

 Om de grondwaterzorgplicht goed in te kunnen vullen hebben gemeenten voldoende kennis nodig van de lokale grondwatersituatie. Vanwege de wisselende bodemopbouw in bebouwd gebied is die kennis meestal onvoldoende, dit wordt ondervangen door een gemeentelijk grondwatermeetnet. De via het meetnet beschikbaar komende grondwatermeetgegevens zijn objectief  en zijn een onderbouwing voor het opstellen van het gemeentelijk rioleringsplan.