Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Worden problemen met grondwaterstanden opgelost met de aanleg van een gemeentelijk grondwatermeetnet?

 Een grondwatermeetnet is een middel om de fluctuaties in de grondwaterstand te meten. Feitelijk wordt via een meetnet  objectief  inzicht verkregen of er problemen zijn die moeten worden opgelost. Een gemeentelijk grondwatermeetnet is onmisbaar bij het naleven van de grondwaterzorgplicht die voortvloeit uit de Waterwet. De via het meetnet verzamelde grondwatermeetgegevens zijn richtinggevend voor het opstellen van het gemeentelijk grondwaterbeleid en het gemeentelijk rioleringsplan.