Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Arnout Linckens 020 750 46 00
Mail Arnout Linckens

Waterkwaliteit en ecologie

We hebben een pragmatisch aanpak ontwikkeld voor advisering rond waterkwaliteit en ecologie. Hiermee ondersteunen wij u met inventarisaties, onderzoek, beleidvoornemens en praktische ontwerpen en oplossingen. Een centraal element in onze advisering is de Pragmatische waterkwaliteitstoets.

Een goede kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater vinden we in Nederland belangrijk;  Een duurzame ontwikkeling van planten en dieren, zorgeloos zwemmen, betrouwbaar drinkwater.

Wat is een 'goede' waterkwaliteit? Hoe stellen we de bestaande waterkwaliteit vast? En welke maatregelen zijn doelmatig om de gewenste waterkwaliteit te bereiken?

Waterkwaliteit en gebiedsfunctie samenbrengen

De kwaliteit van het oppervlaktewater is de laatste decennia veel beter geworden. Europese (KRW) en landelijke regelgeving hebben hier goed werk gedaan. Verdere verbetering wordt nu niet alleen gerealiseerd door nog meer regels, maar ook door maatwerk. De lokale situatie (waar wordt welk water geloosd en hoe intensief wordt de openbare ruimte gebruikt) bepaalt in steeds grotere mate de waterkwalieit.

We helpen om waterkwaliteit en gebiedsfunctie bij elkaar te brengen, vanuit kennis en met een pragmatische insteek. Vaak kan met een pragmatische aanpak al een hoop worden bereikt. Pas als deze aanpak onvoldoende oplossing biedt, zetten we zware modelstudies in.

De uitgebreide (model)studie is niet meer per definitie de weg naar een verbetering van de waterkwaliteit. De vraag is: welke aanpak of maatregel geeft het grootste effect? We ontwikkelden hiervoor de Pragmatische Waterkwaliteitstoets.

Waardevol stadswater

Gemeenten en waterschappen hebben een gezamenlijke taak in de verbetering van de kwaliteit van het stadswater en de openbare ruimte. Waterkwaliteitsbeheer is lang normatief ingestoken. Maar waterkwaliteit in de stad gaat niet alleen over waterkwaliteitsnormen.

We onderschrijven de visie van Stichting RIONED. In de brochure 'Waardevol stadswater slim realiseren' wordt gepleit om ook vanuit het oogpunt van de bewoner en gebruiker te kijken naar de wateren in de bebouwde kom en niet alleen vanuit waterkwaliteitsnormen. Er zijn veel invloeden op de kwaliteit van stadswateren waaronder minder verwachte zoals het voeren van eenden en afstromende hondenpoep.

Vaak wordt de waterkwaliteit op een plek bepaald door lokale invloeden. Voor een effectieve aanpak is een brede kijk nodig op de betekenis van het water voor de omgeving. De sleutel tot het succes zit hem in de combinatie van opgaven. Met een integrale waterblik kunnen we haalbare en betaalbare oplossingen voor u genereren.

De Pragmatische waterkwaliteitstoets

De essentie van deze toetsmethode is een eenvoudigere en betere beoordeling van waterkwaliteit. De huidige aanpak van waterkwaliteitsbeoordeling is vaak zeer arbeids- en data-intensief, met een tijdrovende modelstudie. Bovendien ligt de nadruk op fysisch-chemische parameters, terwijl belevingswaarde en lokale factoren een prominentere rol verdienen.

Het kan simpeler en beter. Met bestaande kentallen over riolering, oppervlaktewater en gebruiksfuncties (zoals verhard oppervlak, eenden en bomen) wordt gekwantificeerd inzicht verkregen in knelpunten met betrekking tot de waterkwaliteit.

De pragmatische waterkwaliteitstoets is een gebruiksvriendelijk product dat aansluit bij de behoefte aan oplossingen vanuit aangescherpt beleid. De resultaten van deze methode geven inzicht in de onderlinge verhoudingen tussen de bronnen. 

Wij helpen u onder andere met:

 • Oplossen van waterkwaliteitsproblemen;
 • Het ontwerpen/inrichten van een veilig en gezond watersysteem (chemie en ecologie);
 • Opstellen van maatregelenplannen voor waterkwaliteitsverbetering;
 • Ontwerp van zuiverende voorzieningen bodempassages/verharding/helofytenfilters;
 • Bepalen van de (huidige) waterkwaliteit en waterbodemkwaliteit;
 • De Pragmatische waterkwaliteitstoets en waterkwaliteitsspoor;
 • Beekherstel en watertraceestudies;
 • Monitoring en meetnetten;
 • Grondwaterkwaliteit;
 • Beheer en onderhoud van water en oevers;
 • Ondersteuning gemeenten bij opleveringen van natuurwerken (helofytenfilters, circulatiesystemen, fonteinen etc.);
 • Bepalen van werking en vervuling van bodempassages en WADI's.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Arnout Linckens Contact

Mail Arnout Linckens  020 750 46 00