Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Arnout Linckens 020 750 46 00
Mail Arnout Linckens

Watertoets

Wij ondersteunen ruimtelijke plannen- makers in het realiseren van een waterhouding die aansluit bij de wensen en eisen van de waterbeheerder. Wij kunnen de randvoor- waarden en eisen van de waterbeheerder vertalen naar efficiënte en concrete maatregelen en ontwerpen.

Naar een Klimaatbestendige stad

Is uw woonomgeving of ontwikkellocatie bestand tegen zware buien en hete zomers? Hoe gevoelig is de bodem voor veranderingen in het grondwaterregime? Is de inrichting van de openbare ruimte en het watersysteem flexibel genoeg om zich aan te passen aan klimaatverandering? Worden klachten veroorzaakt door de klimaatverandering?

In planvoorbereiding en watertoets processen richten we ons op klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. Wat is de invloed van klimaatveranderingen op het ruimtegebruik? Hoe ziet bijvoorbeeld de grondwatersituatie voor het Centrum Amsterdam Noord er uit bij het klimaatscenario voor 2050?

Met een gebiedsanalyse brengen we de klimaatkwetsbaarheid in kaart. Letterlijk, met een aantal GIS kaarten waarmee op een toegankelijke manier de kwetsbaarheid van bebouwing, natuur en infrastructuur weergegeven voor veranderingen in het (grond)watersysteem.

Onze adviseurs zijn expert in het beoordelen van de inrichtingsmogelijkheden in het veenweidegebied en in het ontwerpen van (water)infrastructuur voor de groen/blauwe stad in laag en in hoog Nederland. We denken en praten mee binnen het Actieprogramma Water en Ruimte en leveren onze bijdrage in de kennisontwikkeling binnen het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering.

De waterparagraaf in een bestemmingsplan

Doel van de waterparagraaf is een samenhangend beeld te geven van de wijze waarop in het bestemmingsplan rekening wordt gehouden met duurzaam waterbeheer.

Het watertoets-proces

Het uitvoeren van de Watertoets bij nieuwe of te wijzigen ruimtelijke plannen is verplicht. De initiatiefnemer van een ruimtelijke ontwikkeling moet het plan melden bij het waterschap. Het waterschap dient actief mee te denken bij het ontwerp en brengt advies uit over de waterhuishoudkundige effecten van het initiatief. 

Als resultaat van de watertoets wordt in nieuwe bestemmingsplannen een 'waterparagraaf' opgenomen. Naast een beschrijving van de huidige situatie worden de effecten van de plannen op de waterhuishouding weergegeven.

Daarnaast wordt vastgelegd welke mogelijkheden de ruimtelijke ontwikkeling biedt om tot verbeteringen in het watersysteem te komen. De provincie beoordeelt uiteindelijk of het initiatief past in het ruimtelijk beleid en betrekt hierbij het advies van het waterschap. 

Waarmee kunnen wij u helpen

Door een gedegen kennis van stedelijk water (zowel grondwater, oppervlaktewater en riolering) zijn wij als geen ander in staat om voorgenomen plannen te beoordelen op de gevolgen voor de waterhuishouding. Wij kunnen de randvoorwaarden en eisen van het waterschap vertalen naar concrete maatregelen. Wij zijn behulpzaam bij:

  • Aandragen van "waterkennis" in het ontwerpproces;
  • Uitvoeren van hydrologische berekeningen;
  • Het vaststellen van de huidige situatie van het watersysteem;
  • Als intermediair optreden tussen de verschillende partijen bij het uitvoeren van de Watertoets;
  • Het opstellen van de waterparagraaf;
  • Het maken van een civieltechnisch ontwerp.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Arnout Linckens Contact

Mail Arnout Linckens  020 750 46 00