Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Werking drainages Eindhoven

Voor een vijftal wijken in de stad Eindhoven is bepaald in hoeverre de optredende grondwaterstanden worden beïnvloed door het drainagesysteem. Hiertoe is een tijdreeksanalyse van het gemeentelijk grondwatermeetnet uitgevoerd. De invloed van drainage is hiermee zo objectief mogelijk berekend.

Wat hebben we gedaan?

Voor de tijdreeksanalyse is gebruik gemaakt van het softwarepakket Menyanthes. Met een tijdreeksmodel is vervolgens beoordeeld wat de belangrijkste invloeden zijn op de grondwaterstand:

  • Reageert de grondwaterstand op neerslag, verdamping en fluctuaties in het oppervlaktewater?
  • Of wordt de grondwaterstand vooral verklaard door de aanwezigheid van drainage?

Conclusie

Aan de hand van de resultaten van de tijdreeksanalyse zijn conclusies getrokken met betrekking tot de werking van de drainagesystemen. Er zijn concrete aanbevelingen gedaan met betrekking tot verbetering van de huidige drainagesystemen en de omgang met grondwateroverlast in de toekomst.


Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00