Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Martin Mees 020 750 46 00
Mail Martin Mees

Willemsoord Den Helder

We hebben onderzoek gedaan naar de waterhuishouding van de locatie Willemsoord in Den Helder. De locatie omvat de Admiraliteit, de Oude Rijkswerf (bestaande uit het KIM en het Marinemuseum) en Buitenveld.

Aanleiding voor het onderzoek waren problemen aan gebouwen (vocht en scheurvorming) en groenvoorzieningen (dode bomen). Doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de oorzaken van de problematiek en het aandragen van uitgewerkte oplossingen.

Het onderzoek bestond uit het beoordelen van de beschikbare archiefgegevens en uit veldonderzoek naar de bodemopbouw, grondwatersituatie, de bebouwing en de op de terreinen aanwezige bomen.

Waterhuishouding

Op basis van de verzamelde bodem- en grondwatergegevens is een grondwatermodel opgesteld. Met het model is de actuele grondsituatie in beeld gebracht en is vastgesteld in hoeverre in de toekomst problemen zijn te verwachten als gevolg van klimaatwijzigingen (zeespiegelstijging en toename neerslag).

Van de gebouwen is de huidige vocht- en wateroverlast geïnventariseerd en is beoordeeld in hoeverre de gebouwen, inclusief de funderingsconstructie, gevoelig zijn voor toekomstige wijzigingen in de waterhuishouding.

Bebouwing

Bij een aantal oudere gebouwen was sprake van lekkende kelders en optrekkend vocht. Daarnaast zijn bij enkele monumentale gebouwen op grotere hoogte zouten aangetroffen aan de binnenzijde van de buitenmuren.

Hier was sprake van atmosferische zouten als gevolg van zouttransport door de massieve uit metselwerk bestaande buitenmuren. Het aanbrengen van een binnen- of buitenschil (los van de bestaande gevel) kan hier een oplossing bieden.

Bij enkele nieuwere gebouwen was sprake van water in de kruipruimte. Met de aanleg van een drainagesysteem wordt deze overlast verholpen.

Bij het onderzoek naar de bebouwing is ook de schade en scheefstand van de bebouwing geïnventariseerd. Naar aanleiding daarvan is besloten op een aantal locaties de fundering te ontgraven en te inspecteren. Hierbij is op twee locaties, bij de Admiraliteit en gebouw Waddenzee, een ernstig funderingsprobleem aangetroffen.

Advies

Geadviseerd is een robuust instelbaar drainage-systeem op het gehele terrein aan te leggen om problemen met hoge grondwaterstanden in de toekomst te voorkomen. De huidige drainagevoorzieningen waren onvoldoende robuust uitgevoerd om op termijn de te verwachten grondwaterstandstijging op te vangen. 

We raadden ook aan nader onderzoek uit te voeren naar de gevonden funderingsproblemen om de urgentie voor aanpak te kunnen vaststellen.


Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Martin Mees Contact

Mail Martin Mees  020 750 46 00